JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Ko Ishibashi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Hiroshi Kimura1, Masahiko Arakawa2, Hirotaka Sawada3, Kazunori Ogawa3,2, Kei Shirai2, Rie Honda4, Yuichi Iijima3, Toshihiko Kadono5, Naoya Sakatani3, Yuya Mimasu3, Tomoaki Toda3, Yuri Shimaki3, Satoru Nakazawa3, Hajime Hayakawa3, Takanao Saiki3, Yasuhiko Takagi6, Hiroshi Imamura3, Chisato Okamoto2, Masahiko Hayakawa3, Naru Hirata7, Hajime Yano3 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Kobe University, 3.JAXA, 4.Kochi University, 5.University of Occupational and Environmental Health, 6.Aichi Toho University, 7.The University of Aizu)

*Toshihiko Kadono1, Masahiko Arakawa2, Rie Honda3, Ko Ishibashi4, Kazunori Ogawa5, Naoya Sakatani5, Yuri Shimaki5, Seiji Sugita6, Koji Wada4 (1.University of Occupational and Environmental Health, 2.Graduate School of Science, Kobe University, 3.Departiment of Scinece and Technology, System of Natural Science, Kochi University, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Institute of Space and Astronautical Science, 6.Graduate School of Science, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masahiko Arakawa1, Takanao Saiki2, Toshihiko Kadono3, Yasuhiko Takagi4, Koji Wada5, Yu-ichi Iijima2, Hiroshi Imamura2, Chisato Okamoto1, Yuri Shimaki2, Kei Shiai1, Satoru Nakazawa2, Masahiko Hayakawa2, Naru Hirata6, Hajime Yano2, Hirotaka Sawada2, Kazunori Ogawa2, Rie Honda7, Ko Ishibashi5, Naoya Sakatani2, Tomoaki Toda2, Hajime Hayakawa2, Seiji Sugita8, Tomokatsu Morota8, Shingo Kameda9, ERI TATSUMI13, Chikatoshi Honda6, yokota yasuhiro2, Toru Kouyama10, Manabu Yamada5, Hidehiko Suzuki11, Kazuo Yoshioka8, Yuichiro Cho8, Moe Matsuoka2, Patrick Michel12 (1.Kobe University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Occupational and Environmental Health, 4.Aichi Toho University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Kochi University, 8.The University of Tokyo, 9.Rikkyo University, 10.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 11.Meiji University, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Instituto de Astrofisica de Canarias)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Peng Hong1, Ko Ishibashi1, Shunsuke Sato2, Kotaro Fujiwara3, Kanako Machii4, Hiroyuki Toyota2, Kazutaka Nishiyama2, Masatsugu Otsuki2, Osamu Okudaira1, Takeshi Takashima2 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Division of Mechanical and Space Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, 4.Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Faculty of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Sohsuke Ohno1, Norimune Miyake1, Ko Ishibashi1, Yuko Kawaguchi1, Osamu Okudaira1, Keisuke Maeda1, Issei Iijima2, Yuya Kakehashi2, Manabu Yamada1, Akihiko Yamagishi3, Kazuhiko Yamada2, Yusuke Takahashi4, Satoshi Nonaka2, Segawa Takahiro5, Hideyuki Fuke2, Tetsuya Yoshida2, Takafumi Matsui1 (1.Chiba Institute of Technology, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 4.Hokkaido University, 5.University of Yamanashi)