JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Akihiko Yamagishi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Enya Keigo1, Yoshitaka - Yoshimura2, Satoshi - Sasaki3, Akihiko - Yamagishi1,4, Atsuo - Miyakawa4, Eiichi - Imai5, Hajime - Mita7, Takehiko Satoh1, Kensei - Kobayashi6, Yoko - Kebukawa6, Tomoka - Okada6, Hikaru - Yabuta8, Takeshi - Naganuma8, Tomoiro - Usui1, Kazuhisa - Fujita1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, 2.Tamagawa University, 3.Tokyo University of Technology, 4.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 5.Nagaoka University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Atsuo Miyakawa2, Satoshi Sasaki3, Eiichi Imai4, Keigo Enya5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, MITA Hajime7, Takeshi Naganuma8, Takehiko Satoh5, Kazuhisa Fujita5, Tomohiro Usui5 (1.Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Tokyo University of Technology, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BC Biogeochemistry

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-PT Paleontology

*Nao Masuda1, Mariko Harada2, Sota Yagi3, Ryutaro Furukawa4, Akihiko Yamagishi5, Shin-ichi Yokobori5 (1.Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, 3.Center for Biosystems Dynamics Research, RIKEN, 4.Faculty of Human Sciences, Waseda University, 5.Department of Applied Life Sciences, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Akihiko Yamagishi1,2, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Yuko Kawaguchi9, Shin-ichi Yokobori1, Kensei Kobayashi3, Mita Hajime4, Hikaru Yabuta5, Masumi Higashide6, Makoto Tabata7, Eiichi Imai8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, , 3.Yokohama National University, , 4.Fukuoka Institute of Technology, , 5.Hiroshima University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Chiba University, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Chiba Institute of Technology)

*Sohsuke Ohno1, Norimune Miyake1, Ko Ishibashi1, Yuko Kawaguchi1, Osamu Okudaira1, Keisuke Maeda1, Issei Iijima2, Yuya Kakehashi2, Manabu Yamada1, Akihiko Yamagishi3, Kazuhiko Yamada2, Yusuke Takahashi4, Satoshi Nonaka2, Segawa Takahiro5, Hideyuki Fuke2, Tetsuya Yoshida2, Takafumi Matsui1 (1.Chiba Institute of Technology, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 4.Hokkaido University, 5.University of Yamanashi)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kensei Kobayashi1, Tomohito Sato1, Takuya Yokoo1, Itsuki Sakon2, Kazumichi Nakagawa3, Hajime Yano4, Miki Nakayama5, Hajime Mita5, Hirofumi Hashimoto4, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi4,6, Satoshi Yoshida7, Isao Yoda8, Hitoshi Fukuda8, Yoshiyuki Oguri8, Kazuhiro Kanda9, Hiromi Shibata3, Jun-ichi Takahashi1, Yoko Kebukawa1 (1.Yokohama National Univ., 2.Univ. Tokyo, 3.Osaka Univ., 4.JAXA/ISAS, 5.Fukuoka Inst. Tech., 6.Tokyo Univ. Pharm. Life Sci., 7.QST, 8.Tokyo Inst. Tech., 9.Univ. Hyogo)