JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Naoya Sakatani

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Hiroshi Kimura1, Masahiko Arakawa2, Hirotaka Sawada3, Kazunori Ogawa3,2, Kei Shirai2, Rie Honda4, Yuichi Iijima3, Toshihiko Kadono5, Naoya Sakatani3, Yuya Mimasu3, Tomoaki Toda3, Yuri Shimaki3, Satoru Nakazawa3, Hajime Hayakawa3, Takanao Saiki3, Yasuhiko Takagi6, Hiroshi Imamura3, Chisato Okamoto2, Masahiko Hayakawa3, Naru Hirata7, Hajime Yano3 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Kobe University, 3.JAXA, 4.Kochi University, 5.University of Occupational and Environmental Health, 6.Aichi Toho University, 7.The University of Aizu)

*Toshihiko Kadono1, Masahiko Arakawa2, Rie Honda3, Ko Ishibashi4, Kazunori Ogawa5, Naoya Sakatani5, Yuri Shimaki5, Seiji Sugita6, Koji Wada4 (1.University of Occupational and Environmental Health, 2.Graduate School of Science, Kobe University, 3.Departiment of Scinece and Technology, System of Natural Science, Kochi University, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Institute of Space and Astronautical Science, 6.Graduate School of Science, The University of Tokyo)

*Naoya Sakatani1, Satoshi Tanaka1, Tatsuaki Okada1, Toru Kouyama2, Akira Miura1, Naru Hirata3, Hiroki Senshu4, Takehiko Arai5, Yuri Shimaki1, Hirohide Demura3, Kentaro Suko3, Tomohiko Sekiguchi6, Jun Takita7, Tetsuya Fukuhara8, Makoto Taguchi8, Thomas G. Müller9, Axel Hagermann10, Jens Biele11, Matthias Grott11, Maximilian Hamm12,11, Marco Delbo13, Mizuki Ito1,19, Naoyuki Hirata14, Masahiko Arakawa14, Kazunori Ogawa15,14, Koji Wada4, Toshihiko Kadono16, Rie Honda17, Kei Shirai14, Takanao Saiki1, Hiroshi Imamura1, Yasuhiko Takagi18, Hajime Yano1, Masahiko Hayakawa1, Chisato Okamoto14, Hirotaka Sawada1, Satoru Nakazawa1, Yu-ichi Iijima1, Seiji Sugita19, Tomokatsu Morota19, Manabu Yamada4, Shingo Kameda8, Eri Tatsumi20, Yasuhiro Yokota1, Hidehiko Suzuki21, Chikatoshi Honda3, Kazuo Yoshioka19, Moe Matsuoka1, Yuichiro Cho19 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.University of Aizu, 4.Chiba Institute of Technology, 5.Ashikaga University, 6.Hokkaido University of Education, 7.Hokkaido Kitami Hokuto High School, 8.Rikkyo University, 9.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 10.University of Stirling, 11.German Aerospace Center, 12.University of Potsdam, 13.Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, 14.Kobe University, 15.JAXA Space Exploration Center, Japan Aerospace Exploration Agency, 16.University of Occupational and Environmental Health, 17.Kochi University, 18.Aichi Toho University, 19.University of Tokyo, 20.Instituto de Astrofisica de Canarias, 21.Meiji University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naofumi Takaki1, ERI TATSUMI1,2, Tomokatsu Morota1, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada3, yokota yasuhiro3,4, Naoya Sakatani3, Masahiko Hayakawa3, Rie Honda4, Shingo Kameda5, Moe Matsuoka3, Manabu Yamada6, Chikatoshi Honda7, Toru Kouyama8, Hidehiko Suzuki9, Kazunori Ogawa3,10, Hideaki Miyamoto1, Naru Hirata7, Naoyuki Hirata10, Seiji Sugita1 (1.The University of Tokyo, 2.Instituto de Astrofísica de Canarias, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Kochi University, 5.Rikkyo University, 6.Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology, 7.The University of Aizu, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.Meiji University, 10.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tomokatsu Morota1, Seiji Sugita1, Yuichiro Cho1, Masanori Kanamaru2, ERI TATSUMI3, Naoya Sakatani4, Rie Honda5, Naoyuki Hirata6, Hiroshi Kikuchi4, Manabu Yamada7, yokota yasuhiro4, Shingo Kameda8, Moe Matsuoka4, Hirotaka Sawada4, Chikatoshi Honda9, Toru Kouyama10, Kazunori Ogawa4, Hidehiko Suzuki11, Kazuo Yoshioka1, Masahiko Hayakawa4, Naru Hirata9, Masatoshi Hirabayashi12, Hideaki Miyamoto1, Tatsuhiro Michikami13, Takahiro Hiroi14, Carolyn M. Ernst15, Olivier S. Barnouin15, Sei-ichiro WATANABE16 (1.The University of Tokyo, 2.Osaka University, 3.Universidad de La Laguna, 4.JAXA, 5.Kochi University, 6.Kobe University, 7.Chiba Institute of Technology, 8.Rikkyo University, 9.The University of Aizu, 10.AIST, 11.Meiji University, 12.Auburn University, 13.Kindai University, 14.Brown University, 15.APL/JHU, 16.Nagoya University)

*Koki Yumoto1, Yuichiro Cho1, Tomokatsu Morota1, Eri Tatsumi1,10, Yokota Yasuhiro2,3, Naoya Sakatani2, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada2, Rie Honda3, Shingo Kameda4, Manabu Yamada5, Chikatoshi Honda6, Toru Kouyama7, Moe Matsuoka2, Hidehiko Suzuki8, Kazunori Ogawa9,11, Masahiko Hayakawa2, Hideaki Miyamoto1, Chiho Sugimoto1, Seiji Sugita1 (1.Univ. of Tokyo, 2.JAXA, 3.Kochi Univ., 4.Rikkyo Univ., 5.PERC, Chiba Institute of Technology, 6.Univ. of Aizu, 7.AIST, 8.Meiji Univ., 9.JSEC, JAXA, 10.Instituto de Astrofisica de Canarias, 11.Kobe Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masahiko Arakawa1, Takanao Saiki2, Toshihiko Kadono3, Yasuhiko Takagi4, Koji Wada5, Yu-ichi Iijima2, Hiroshi Imamura2, Chisato Okamoto1, Yuri Shimaki2, Kei Shiai1, Satoru Nakazawa2, Masahiko Hayakawa2, Naru Hirata6, Hajime Yano2, Hirotaka Sawada2, Kazunori Ogawa2, Rie Honda7, Ko Ishibashi5, Naoya Sakatani2, Tomoaki Toda2, Hajime Hayakawa2, Seiji Sugita8, Tomokatsu Morota8, Shingo Kameda9, ERI TATSUMI13, Chikatoshi Honda6, yokota yasuhiro2, Toru Kouyama10, Manabu Yamada5, Hidehiko Suzuki11, Kazuo Yoshioka8, Yuichiro Cho8, Moe Matsuoka2, Patrick Michel12 (1.Kobe University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Occupational and Environmental Health, 4.Aichi Toho University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Kochi University, 8.The University of Tokyo, 9.Rikkyo University, 10.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 11.Meiji University, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Instituto de Astrofisica de Canarias)

*Sei-ichiro WATANABE1,2, Hiroki Akahane1, Tomokatsu Morota3,1, Tatsuhiro Michikami4, Naru Hirata5, Naoyuki Hirata6, Yuri Shimaki2, Rina Noguchi2, Rie Honda7, Shingo Kameda8, Manabu Yamada9, Naoya Sakatani2, Kazunori Ogawa2, ERI TATSUMI10, Toru Kouyama11, yokota yasuhiro2,7, Yuichiro Cho3, Hidehiko Suzuki12, Masahiko Hayakawa2, Moe Matsuoka2, Chikatoshi Honda5, Kazuo Yoshioka3, Hirotaka Sawada2, Seiji Sugita3, Masahiko Arakawa6, Hayabusa2 Science Team13 (1.Nagoya University, 2.JAXA, 3.University of Tokyo, 4.Kindai University, 5.University of Aizu, 6.Kobe University, 7.Kochi University, 8.Rikyo University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.University of La Laguna, 11.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 12.Meiji University, 13.Hayabusa2 Project)

*Tatsuaki Okada1,2, Tetsuya Fukuhara3, Satoshi Tanaka1, Takehiko Arai4, Naoya Sakatani1, Yuri Shimaki1, Hiroki Senshu5, Hirohide Demura6, Kentaro Suko6, Tomohiko Sekiguchi7, Toru Kouyama8, Ayumu Ohsugi1,2 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Ashikaga University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Hokkaido University of Education, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

*Yuri Shimaki1, Hiroki Senshu2, Naoya Sakatani1, Tatsuaki Okada1,3, Tetsuya Fukuhara4, Satoshi Tanaka1,5, Makoto Taguchi4, Takehiko Arai6, Hirohide Demura7, Kentaro Suko7, Tomohiko Sekiguchi8, Toru Kouyama9, Jun Takita10, Sunao Hasegawa1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Chiba Institute of Technology, 3.University of Tokyo, 4.Rikkyo University, 5.The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI, 6.Ashikaga University, 7.University of Aizu, 8.Hokkaido University of Education, 9.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 10.Hokkaido Kitami Hokuto High School)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yasuhiro Yokota1,2, Rie Honda2, Eri Tatsumi3,4,5, Deborah Domingue6, Stefanus E. Schröder7, Moe Matsuoka1, Seiji Sugita5, Tomokatsu Morota5,8, Shingo Kameda9, Toru Kouyama10, Hidehiko Suzuki11, Manabu Yamada12, Naoya Sakatani1, Chikatoshi Honda13, Masahiko Hayakawa1, Kazuo Yoshioka5, Yuichiro Cho5, Hirotaka Sawada1, Kazunori Ogawa1,14 (1.ISAS/JAXA, 2.Kochi Univ., Japan, 3.Instituto de Astrofisica de Canarias, Spain, 4.Univ. of La Laguna, Spain, 5.Univ. of Tokyo, Japan, 6.Planetary Science Institute, USA, 7.DLR, Germany, 8.Nagoya Univ., Japan, 9.Rikkyo Univ., Japan, 10.AIST, Japan, 11.Meiji Univ., Japan, 12.Chiba Inst. Tech, Japan, 13.Univ. of Aizu, Japan, 14.Kobe Univ., Japan)

*Yudai Takai1, Seiji Sugita1, Rie Honda2, Tomokatsu Morota1, Shingo Kameda3, ERI TATSUMI4, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada5, yokota yasuhiro5, Naoya Sakatani5, Masahiko Hayakawa5, Moe Matsuoka5, Manabu Yamada6, Toru Kouyama7, Hidehiko Suzuki8, Chikatoshi Honda9, Kazunori Ogawa5 (1.University of Tokyo, 2.Kochi University, 3.Rikkyo University, 4.University of La Laguna, 5.JAXA, 6.Chiba Institute of Technology, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Meiji University, 9.The University of Aizu)

*Kousuke Kitsunai1, Shingo Kameda1, ERI TATSUMI2, Naoya Sakatani3, Shogo Tachibana4, Osamu Mori3, Seiji Sugita4, Rie Honda5, Tomokatsu Morota4, yokota yasuhiro3, Toru Kouyama6, Hidehiko Suzuki7, Manabu Yamada8, Chikatoshi Honda9, Masahiko Hayakawa3, Kazuo Yoshioka4, Yuichiro Cho4 (1.Rikkyo University, 2.IAC, 3.JAXA/ISAS, 4.University of Tokyo, 5.Kochi University, 6.AIST, 7.Meiji University, 8.Chiba Inst. Tech, 9.University of Aizu)

*Sho Sasaki1, Shiho Kanda1, Hiroshi Kikuchi2, Tatsuhiro Michikami3, Tomokatsu Morota4, Chikatoshi Honda5, Hideaki Miyamoto6,7, Ryodo Hemmi7, Seiji Sugita4, Eri Tatsumi8, Masanori Kanamaru1, Naoya Sakatani2, Sei-ichiro Watanabe9, Noriyuki Namiki10, Terunori Irie9, Patrick Michel11, Masatoshi Hirabayashi12, Naru Hirata5, Tomoki Nakamura13, Takaaki Noguchi14, Takahiro Hiroi15, Koji Matsumoto10, Hirotomo Noda10, Shingo Kameda16, Toru Kouyama17, Hidehiko Suzuki18, Manabu Yamada19, Rie Honda20, Yuichiro Cho4, Kazuo Yoshioka4, Masahiko Hayakawa2, Moe Matsuoka2, Hirotaka Sawada2, Yokota Yasuhiro20, Makoto Yoshikawa2 (1.Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University, 2.ISAS/JAXA, 3.Faculty of Engineering, Kindai University, 4.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 5.The University of Aizu, 6.School of Engineering, The University of Tokyo, 7.The University Museum, The University of Tokyo, 8.Instituto de Astrofisica de Canarias, 9.Division of Earth and Planetary Sciences, Nagoya University, 10.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 11.Observatoire De La Cote D'Azur, 12.Auburn University, 13.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Tohoku University, 14.Department of Arts and Science, Kyushu University, 15.Brown University, 16.Department of Physics, Rikkyo University, 17.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 18.Department of Physics, Meiji University, 19.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 20.Department of Science and Technology, Kochi University)

*Ayumu Ohsugi1, Naoya Sakatani2, Yuri Shimaki2, Hiroki Senshu3, Takehiko Arai4, Hirohide Demura5, Satoshi Tanaka2, Tetsuya Fukuhara6, Tatsuaki Okada1,2 (1.The University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 4.Faculty of Engineering, Department of Innovative Engineering, Division of Systems and Information Engineering, Ashikaga University, 5.Department of Computer Science and Engineering, University of Aizu, 6.Department of Physics, College of Science, Rikkyo University)

*Takehiko Arai1, Tatsuaki Okada2, Satoshi Tanaka2, Tetsuya Fukuhara3, Hirohide Demura4, Naoya Sakatani2, Toru Kouyama5, Yuri Shimaki2, Hiroki Senshu6, Tomohiko Sekiguchi7, Jun Takita8 (1.Ashikaga University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Rikkyo University, 4.The University of Aizu, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Chiba Institute of Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.Hokkaido Kitami Hokuto High School)

*Tatsuaki Okada1,2, Tetsuya Fukuhara3, Satoshi Tanaka1, Takehiko Arai4, Naoya Sakatani1, Yuri Shimaki1, Hiroki Senshu5, Hirohide Demura6, Toru Kouyama7, Tomohiko Sekiguchi8, Sunao Hasegawa1, Makoto Yoshikawa1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Ashikaga University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Hokkaido University of Education)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences