JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hiroki Miyamachi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Yukihiro Nakatani1, Hiroshi Yakiwara1, Shuichiro Hirano2, Reiji Kobayashi2, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Yusuke Yamashita3, Kazunari Uchida4, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Shimizu4, Kazuo Nakahigashi5, Tomoaki Yamada6, Hideji Abe7, Masanao Shinohara7 (1.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Meteorological Agency, 7.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Hiroki Miyamachi1, Eiji Kurashimo2, Takaya Iwasaki2, Jun Oikawa2, Takahiro Ohkura6, Hiroshi Katao3, Satoshi Matsumoto4, Ueki Sadato5, Satoshi Hirahara5 (1.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima Univ., 2.Earthquake Reserach Institute, Univ. of Tokyo, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto Univ., 4.Graduate School of Science, Kyushu Univ., 5.Graduate School of Science, Tohoku Univ., 6.Graduate School of Science, Kyoto Univ.)