JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Toru Hirawake

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Takafumi Hirata1, Yoshio Masuda2, Jorge García Molinos1, Keiko Sato1, Irene Alabia1, Toru Hirawake3, EIJI WATANABE4, Maki Noguchi Aita5, Sei-Ichi Saitoh1 (1.Arctic Research Center, Hokkaido University, 2.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 4.Institute of Arctic Climate and Environment Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Earth Surface System Research Center, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Ueno Hiromichi1, Ryo Dobashi2, Yuki Okada2, Takahiro Tanaka3, Jun Nishioka4, Toru Hirawake1, Atsushi Ooki1, Sachihiko Itoh5, Yoshikazu Sasai6, Hideharu Sasaki6, Ichiro Yasuda5 (1.Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 2.Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 3.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Researh and Education Agency, 4.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 5.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

*Jun Nishioka1,2, Hajime Obata3, Toru Hirawake2,4, Youhei Yamashita5, Hiroshi Ogawa3, Ichiro Yasuda3 (1.Institute of low temperature sciences, Hokkaido University, 2.Arctic Research Center, Hokkaido University, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 5.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

*Motoyo Itoh1, Minoru Kitamura1, Amane Fujiwara1, Eddy Carmack2, Kazuo Amakasu3, Koichi Ara4, Mario Uchimiya5, Toru Hirawake6, Jonaotaro Onodera1, Shigeto Nishino1, Takashi Kikuchi1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Fisheries and Ocean Canada, Institute of Ocean Science, 3.Tokyo University of Marine Science and Technology, 4.Nihon University, 5.Riken, 6.Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Joji Oida1, Toru Hirawake2, Youhei Yamashita3, Hiroto Abe2, Jun Nishioka4, Hisatomo Waga2, Daiki Nomura2 (1.Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 2.Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 3.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 4.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Joji Ishizaka1, Mitsuhiro Toratani2, Toru Hirawake3, Takafumi Hirata4, Hiroshi Kobayashi5, Yuji Sakuno6, Hiroto Higa7 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.School of Engineering, Tokai University, 3.Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 4.Arctic Research Center, Hokkaido University, 5.Graduate School of Interdisciplinary Research, University of Yamanashi, 6.Graduate School of Engineering, Hiroshima University, 7.Faculty of Urban Innovation, Yokohama National University)