JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tatsuya Ishiyama

Convener, Chairperson

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Mamoru Koarai(Earth Science course, College of Science, Ibaraki University), Nobuhiko Sugito(Faculty of Humanity and Environment, Hosei University), Nobuhisa Matsuta(Okayama University Graduate School of Education), Ken-ichi Yasue(Japan Atomic Energy Agency), Chairperson:HISAO KONDO(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Chairperson:Tatsuya Ishiyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Yasuhira Aoyagi(Central Research Institute of Electric Power Industry), Gokul Kumar Saha(Indian Institute of Science Education and Research,Pune), Chairperson:Tatsuya Ishiyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chairperson:Rei Arai(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Kyoko Kagohara1, *Tomoo Echigo2, Shinsuke Okada3, Shigeru Toda4, Naoto Inoue2, Takahiro Miyauchi5, Toshifumi Imaizumi6, Hideki Kosaka7, Atsushi Miwa8, Susumu Sakashita8, Yoshikazu Matsubara8, Kohei Abe8, Hideki Kurosawa8, Nobuhisa Matsuta9, Tatsuya Ishiyama10 (1.Yamaguchi Univ., 2.GRI, 3.IRIDeS, Tohoku Univ., 4.Aichi Univ. of Education, 5.Graduate School of Science Chiba Univ., 6.Graduate School of Science Tohoku Univ., 7.Kankyo-Chishitsu Co. Ltd., 8.OYO Corporation, 9.Okayama Univ., 10.ERI, Univ of Tokyo)

*susumu sakashita1, Yusuke Oda1, Yamashita Yoshihiro1, Kobayashi Takayuki1, Douglas Groom2, He Bin3, Wang Fei2, Tomoo Echigo4, Kyoko Kagohara5, Shinsuke Okada6, Shigeru Toda7, Naoto Inoue4, Takahiro Miyauchi8, Toshifumi Imaizumi9, Hideki Kosaka10, atsushi miwa1, yoshikazu matubara1, Kohei Abe1, hideki kurosawa1, Nobuhisa Matsuta11, Tatsuya Ishiyama12 (1.OYO corporation, 2.Geometrics, Inc., 3.Laurel geophysical systems, Ltd., 4.GRI, 5.Yamaguchi Univ, 6.IRIDeS, Tohoku Univ., 7.Aichi Univ. of Education, 8.Graduate School of Science Chiba Univ., 9.Graduate School of Science Tohoku Univ., 10.Kankyo-Chishitsu Co. Ltd., 11.Okayama Univ., 12.ERI, Univ of Tokyo)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Kyoko Kagohara1, *Tomoo Echigo2, Shinsuke Okada3, Shigeru Toda4, Naoto Inoue2, Takahiro Miyauchi5, Toshifumi Imaizumi6, Hideki Kosaka7, Atsushi Miwa8, Susumu Sakashita8, Yoshikazu Matsubara8, Kohei Abe8, Hideki Kurosawa8, Nobuhisa Matsuta9, Tatsuya Ishiyama10 (1.Yamaguchi Univ., 2.GRI, 3.IRIDeS, Tohoku Univ., 4.Aichi Univ. of Education, 5.Graduate School of Science Chiba Univ., 6.Graduate School of Science Tohoku Univ., 7.Kankyo-Chishitsu Co. Ltd., 8.OYO Corporation, 9.Okayama Univ., 10.ERI, Univ of Tokyo)

*susumu sakashita1, Yusuke Oda1, Yamashita Yoshihiro1, Kobayashi Takayuki1, Douglas Groom2, He Bin3, Wang Fei2, Tomoo Echigo4, Kyoko Kagohara5, Shinsuke Okada6, Shigeru Toda7, Naoto Inoue4, Takahiro Miyauchi8, Toshifumi Imaizumi9, Hideki Kosaka10, atsushi miwa1, yoshikazu matubara1, Kohei Abe1, hideki kurosawa1, Nobuhisa Matsuta11, Tatsuya Ishiyama12 (1.OYO corporation, 2.Geometrics, Inc., 3.Laurel geophysical systems, Ltd., 4.GRI, 5.Yamaguchi Univ, 6.IRIDeS, Tohoku Univ., 7.Aichi Univ. of Education, 8.Graduate School of Science Chiba Univ., 9.Graduate School of Science Tohoku Univ., 10.Kankyo-Chishitsu Co. Ltd., 11.Okayama Univ., 12.ERI, Univ of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

3:45 PM - 4:00 PM

*Hiroshi Sato1, Tatsuya Ishiyama1, Naoko Kato1, Shigeru Toda2, Shinji Kawasaki3, Susumu Abe4, Akira Fujiwara3, Tanaka Yasuhisa3, Johan S Claringbould1, Anne D Van Horne1 (1.Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Aichi University of Education, 3.Japex Geosicence Institute, 4.Japan Petroleum Expolaration Co., Ltd.)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

10:45 AM - 11:00 AM

*Eiji Kurashimo1, Hiroshi Sato1, Shin'ichi Sakai1, Naoshi Hirata1, Ananta Prasad Gajurel 2, Danda Pani Adhikari2, Bishal Nath Upreti 3, Krishna Subedi3, Hiroshi Yagi4, Tara Nidhi Bhattarai 2, Tatsuya Ishiyama1 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Tribhuvan University, 3.Nepal Academy of Science and Technology, 4.Yamagata University)