JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Naohiro Yoshida

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

11:30 AM - 11:45 AM

*Sakae Toyoda1, Yuma Watanabe2, Toshinobu Machida3, Yasunori Tohjima3, Motoki Sasakawa3, Shinji Morimoto4, Doug Worthy5, Kentaro Ishijima6, Naohiro Yoshida1,7 (1.School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 3.National Institute of Environmental Studies, 4.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Environment Canada, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Earth-Life Science Instute, Tokyo Institute of Technology)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Iizuka Yoshinori1, Koji Fujita2, Shohei Hattori3, Ryu Uemura4, Osamu Seki1, Chihiro Miyamoto5, Toshitaka Suzuki6, Naohiro Yoshida3,7, Hideaki Motoyama8, Sumito Matoba1 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 4.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 5.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Department of Earth and Environmental Sciences, Faculty of Science, Yamagata University, 7.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 8.National Institute of Polar Research)

*Shohei Hattori1, Ryu Uemura2, Kazushi Noro3, Kotaro Fukui4, Motohiro Hirabayashi5, Norimichi Takenaka3, Joel Savarino6, Kenji Kawamura5, Hideaki Motoyama5, Naohiro Yoshida1 (1.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2.University of the Ryukyus, Japan, 3.Osaka Prefectural University, Japan, 4.Tateyama Caldera Sabo Museum, Japan, 5.National Institute of Polar Research, Japan, 6.Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IRD, IGE, F-38000 Grenoble, France)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Iizuka Yoshinori1, Koji Fujita2, Shohei Hattori3, Ryu Uemura4, Osamu Seki1, Chihiro Miyamoto5, Toshitaka Suzuki6, Naohiro Yoshida3,7, Hideaki Motoyama8, Sumito Matoba1 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 4.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 5.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Department of Earth and Environmental Sciences, Faculty of Science, Yamagata University, 7.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 8.National Institute of Polar Research)

*Shohei Hattori1, Ryu Uemura2, Kazushi Noro3, Kotaro Fukui4, Motohiro Hirabayashi5, Norimichi Takenaka3, Joel Savarino6, Kenji Kawamura5, Hideaki Motoyama5, Naohiro Yoshida1 (1.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2.University of the Ryukyus, Japan, 3.Osaka Prefectural University, Japan, 4.Tateyama Caldera Sabo Museum, Japan, 5.National Institute of Polar Research, Japan, 6.Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IRD, IGE, F-38000 Grenoble, France)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 302 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Konomi Suda1, Alexis Gilbert2, Keita Yamada3, Naohiro Yoshida2,3, Yuichiro Ueno2,4,1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2.Earth-Life Science Institute (WPI-ELSI), Tokyo Institute of Technology, 3.Department of Chemical Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Konomi Suda1, Alexis Gilbert2, Keita Yamada3, Naohiro Yoshida2,3, Yuichiro Ueno2,4,1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2.Earth-Life Science Institute (WPI-ELSI), Tokyo Institute of Technology, 3.Department of Chemical Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

9:45 AM - 10:00 AM

Takuya Nishioka1, *Kazuyuki Kita1, Naho Hayashi1, Takeru Sato1, Yasuhito Igarashi2, Kouji Adachi2, Yuji Zaizen2, Sakae Toyoda3, Keita Yamada3, Naohiro Yoshida3, Teruya Maki4, Masahide Ishizuka5, Kazuhiko Ninomiya6, Atsushi Shinohara6, Hiroshi Okochi7, Yoshinari Abe8, Izumi Nakai8, hiroto kawashima9, Jun Furukawa10, Yuko Hatano10, Yuichi Onda10 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Meterorology Research Institute, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.Kanazawa University, 5.Kagawa University, 6.Osaka University, 7.Waseda University, 8.Tokyo University of Science, 9.Akita Prefectural University, 10.Tsukuba University)