JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yukihiro Takahashi

Convener, Chairperson

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Chairperson:Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Chairperson:Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Chairperson:Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Chairperson:Mitsuteru Sato(Faculty of Science, Hokkaido University)

Speaker, Author, Co-Author

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe1, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada4, Masato Nakamura3, Takehiko Satoh3, Takeshi Imamura5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe1, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada4, Masato Nakamura3, Takehiko Satoh3, Takeshi Imamura5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Tsutomu Nagatsuma1, Atsushi Kumamoto2, Mitsunori Ozaki3, Kentarou Kitamura4, Yoshifumi Saito5, Takeshi Takashima5, Masahito Nose6, Junichi Kurihara7, Hirotsugu Kojima6, Keigo Ishisaka8, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Tetsuro Ishida7, Yukihiro Takahashi7 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Technology, Tokuyama College, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Toyama Prefectural University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Tsutomu Nagatsuma1, Atsushi Kumamoto2, Mitsunori Ozaki3, Kentarou Kitamura4, Yoshifumi Saito5, Takeshi Takashima5, Masahito Nose6, Junichi Kurihara7, Hirotsugu Kojima6, Keigo Ishisaka8, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Tetsuro Ishida7, Yukihiro Takahashi7 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Technology, Tokuyama College, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Toyama Prefectural University)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Shiori Hatakeyama1, Keisuke Hasegawa1, Tatsuya Tashiro1, Xiaoyang Li2, Ali Roshanianafard3, Hiroshi Kawamata1,4, Nobuyasu Naruse5, Nozomu Takeuchi6, Yukihiro Takahashi1,7 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, 4.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 5.Shiga University of Medical Science, 6.Graduate School of Science, Chiba University, 7.Graduate School of Science, Hokkaido University)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

2:45 PM - 3:00 PM

*Ally YASUMOTO1, Daichi Yamaga1, Alireza Bilesan2, Masataka Imai6, Hiroshi Kawamata1,3, Nobuyasu Naruse4, Nozomu Takeuchi5, Yukihiro Takahashi1,6 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Graduate School of Infomation science and technology, Hokkaido University, 3.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 4.Shiga University of Medical Science, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.Graduate School of Science, Hokkaido University)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Shiori Hatakeyama1, Keisuke Hasegawa1, Tatsuya Tashiro1, Xiaoyang Li2, Ali Roshanianafard3, Hiroshi Kawamata1,4, Nobuyasu Naruse5, Nozomu Takeuchi6, Yukihiro Takahashi1,7 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, 4.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 5.Shiga University of Medical Science, 6.Graduate School of Science, Chiba University, 7.Graduate School of Science, Hokkaido University)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

*Yui Kobayashi 1, Kyoya Watanabe1, Hiroshi Kawamata1,2, Nobuyasu Naruse3, Masaki Nemoto4, Kouichi Nishimura5, Yukihiro Takahashi1,6 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 3.Shiga University of Medical Science, 4.Snow and Ice Research Center, NIED, 5.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 6.Graduate School of Science, Hokkaido University)

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

*Yui Kobayashi 1, Kyoya Watanabe1, Hiroshi Kawamata1,2, Nobuyasu Naruse3, Masaki Nemoto4, Kouichi Nishimura5, Yukihiro Takahashi1,6 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 3.Shiga University of Medical Science, 4.Snow and Ice Research Center, NIED, 5.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 6.Graduate School of Science, Hokkaido University)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 106 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 106 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

*Azuki Ito1, Tomoki Fukita1, Rinako Kiski1, Koki Kamada1, Kuriki Murahashi2, Yohei Kawase3, Lucy Lahrita3, Hiroshi Kawamata1,4, Nobuyasu Naruse5, Yukihiro Takahashi1,2 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, 4.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 5.Shiga University of Medical Science)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

*Azuki Ito1, Tomoki Fukita1, Rinako Kiski1, Koki Kamada1, Kuriki Murahashi2, Yohei Kawase3, Lucy Lahrita3, Hiroshi Kawamata1,4, Nobuyasu Naruse5, Yukihiro Takahashi1,2 (1.Global Science Campus, Hokkaido University, 2.Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, 4.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 5.Shiga University of Medical Science)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:15 AM - 10:30 AM

*Yasuhide Hobara1, Katsunori Suzuki1, Kanata Kakinuma1, Mitsuteru Sato2, Yukihiro Takahashi3, Toru Adachi4, Tomoo Ushio5, Zenichiro Kawasaki5, Takeshi Morimoto6, Atsushi Yamazaki7, Makoto Suzuki7, Linscott Ivan8, INAN Umran8 (1.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 2.Department of Cosmoscience, Hokkaido University , 3.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.The Meteorological Satellite and Observation System Department, Meteorological Research Institute , 5.Information and communication engineering department, Osaka University, 6.Kindai University, 7.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 8.Department of Electrical Engineering, Stanford University,)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection