JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hideo Hanada

Convener, Chairperson

Sun. May 21, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 101 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Chairperson:Kazuto Saiki(Graduate School of Science, Osaka University), Chairperson:Hideo Hanada(RISE Project, National Astronomical Observatory)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

convener:Takahito Kazama(Graduate School of Science, Kyoto University), Koji Matsuo(Geospatial Information Authority of Japan), Chairperson:Hideo Hanada(RISE Project, National Astronomical Observatory), Chairperson:Koji Matsuo(Geospatial Information Authority of Japan)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 21, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 101 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Hideo Hanada1,2, Seiitsu Tsuruta1, Kazuyoshi Asari1, Hiroshi Araki1,2, Hirotomo Noda1,2, Shingo Kashima1,4, Ken-ichi Funazaki3, Atsushi Sato3, Hideo Taniguchi3, Hiromasa Kato3, Mamoru Kikuchi3, Hirokazu Sasaki3, Tomoyasu Hasegawa3, Taihei Yano4, Naoteru Goda4, Yukiyasu Kobayashi4, Yoshiyuki Yamada5, Takahiro Iwata6 (1.RISE Project, National Astronomical Observatory, 2.Department of Astronomical Science, SOKENDAI , 3.Graduate School of Engineering, Iwate University, 4.JASMINE Project, National Astronomical Observatory, 5.Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Hideo Hanada1,2, Seiitsu Tsuruta1, Kazuyoshi Asari1, Hiroshi Araki1,2, Hirotomo Noda1,2, Shingo Kashima1,4, Ken-ichi Funazaki3, Atsushi Sato3, Hideo Taniguchi3, Hiromasa Kato3, Mamoru Kikuchi3, Hirokazu Sasaki3, Tomoyasu Hasegawa3, Taihei Yano4, Naoteru Goda4, Yukiyasu Kobayashi4, Yoshiyuki Yamada5, Takahiro Iwata6 (1.RISE Project, National Astronomical Observatory, 2.Department of Astronomical Science, SOKENDAI , 3.Graduate School of Engineering, Iwate University, 4.JASMINE Project, National Astronomical Observatory, 5.Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy