JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tatsuaki Okada

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

  • [EE] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tatsuaki Okada1,2, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Ryosuke Nakamura8, Hajime Yano1, Chisato Okamoto9, Jean-Pierre Bibring10, Stephan Ulamec11, Ralf Jaumann11, Takahiro Iwata1, Jun Matsumoto1, Osamu Mori1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.The University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hikkaido University, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.Kobe University, 10.Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, 11.German Aerospace Center)

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

  • [EE] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,8, Tetsuya Fukuhara2, Satoshi Tanaka1, Makoto Taguchi2, Takehiko Arai3, Hiroki Senshu4, Yoshiko Ogawa5, Hirohide Demura5, Kohei Kitazato5, Ryosuke Nakamura6, Toru Kouyama6, Tomohiko Sekiguchi7, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga3, Takehiko Wada1, Takeshi Imamura8, Jun Takita1,8, Naoya Sakatani9, Yamato Horikawa1,10, Ken Endo5, Jorn Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Rikkyo University, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.The University of Tokyo, 9.Meiji University, 10.SOKENDAI, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.The Open University)

*Christian Krause1, Uli Auster2, Jean-Pierre Bibring3, Jens Biele1, Celine Cenac4, Barbara Cozzoni1, Muriel Deleuze4, Clement Dudal4, Daniel Embacher1, Cinzia Fantinati1, Hans-Herbert Fischer1, Koen Geurts1, Karl-Heinz Glassmeier2, David Granena4, Matthias Grott5, Jan Thimo Grundmann6, Vincent Hamm3, David Hercik2, Tra-Mi Ho6, Ralf Jaumann5,7, Kagan Kayal1, Jörg Knollenberg5, Oliver Küchemann1, Caroline Lange6, Laurence Lorda4, Michael Maibaum1, Daniel May1, Tatsuaki Okada8, Takanao Saiki8, Kaname Sasaki6, Nicole Schmitz5, Ryo Suzuki8, Aurelie Moussi4, Nawarat Termtanasombat6, Yuichi Tsuda8, Stephan Ulamec1, Tetsuo Yoshimitsu8 (1.DLR Microgravity User Support Center (MUSC),Cologne, Germany, 2.Institute of Geophysics, Univ. Braunschweig, Germany, 3.Universite de Paris Sud-Orsay, IAS, Orsay, France, 4.CNES Centre National d’Etudes Spatiales, Toulouse, France, 5.DLR Institute for Planetary Research, Berlin, Germany, 6.DLR Institute for Space Systems, Bremen, Germany, 7.Freie Universität Berlin, Institute of Geosciences, Berlin, Germany, 8.ISAS/JAXA, Yoshinodai, Chuo, Sagamihara, Kanagawa, Japan)

*Motoo Ito1, Yoko Kebukawa2, Jun Matsumoto3, Tatsuaki Okada3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Ryosuke Nakamura5, Hajime Yano3, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto7, Osamu Mori3, Junichiro Kawaguchi3 (1.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 2.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Graduate School of Science, Osaka University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 7.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University)

*Yoko Kebukawa1, Motoo Ito2, Jun Aoki3, Tatsuaki Okada4,9, Yosuke Kawai3, Jun Matsumoto4, Kentaro Terada3, Michisato Toyoda3, Hikaru Yabuta5, Hisayoshi Yurimoto6, Ryosuke Nakamura7, Hajime Yano4, Herve Cottin8, Noel Grand8, Osamu Mori4 (1.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 3.Graduate School of Science, Osaka University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 6.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 7.National Insitute of Advanced Science and Technology, 8.LISA, Université Paris-Est Créteil, Paris Diderot, 9.University of Tokyo)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

  • [EE] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,8, Tetsuya Fukuhara2, Satoshi Tanaka1, Makoto Taguchi2, Takehiko Arai3, Hiroki Senshu4, Yoshiko Ogawa5, Hirohide Demura5, Kohei Kitazato5, Ryosuke Nakamura6, Toru Kouyama6, Tomohiko Sekiguchi7, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga3, Takehiko Wada1, Takeshi Imamura8, Jun Takita1,8, Naoya Sakatani9, Yamato Horikawa1,10, Ken Endo5, Jorn Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Rikkyo University, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.The University of Tokyo, 9.Meiji University, 10.SOKENDAI, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.The Open University)

*Christian Krause1, Uli Auster2, Jean-Pierre Bibring3, Jens Biele1, Celine Cenac4, Barbara Cozzoni1, Muriel Deleuze4, Clement Dudal4, Daniel Embacher1, Cinzia Fantinati1, Hans-Herbert Fischer1, Koen Geurts1, Karl-Heinz Glassmeier2, David Granena4, Matthias Grott5, Jan Thimo Grundmann6, Vincent Hamm3, David Hercik2, Tra-Mi Ho6, Ralf Jaumann5,7, Kagan Kayal1, Jörg Knollenberg5, Oliver Küchemann1, Caroline Lange6, Laurence Lorda4, Michael Maibaum1, Daniel May1, Tatsuaki Okada8, Takanao Saiki8, Kaname Sasaki6, Nicole Schmitz5, Ryo Suzuki8, Aurelie Moussi4, Nawarat Termtanasombat6, Yuichi Tsuda8, Stephan Ulamec1, Tetsuo Yoshimitsu8 (1.DLR Microgravity User Support Center (MUSC),Cologne, Germany, 2.Institute of Geophysics, Univ. Braunschweig, Germany, 3.Universite de Paris Sud-Orsay, IAS, Orsay, France, 4.CNES Centre National d’Etudes Spatiales, Toulouse, France, 5.DLR Institute for Planetary Research, Berlin, Germany, 6.DLR Institute for Space Systems, Bremen, Germany, 7.Freie Universität Berlin, Institute of Geosciences, Berlin, Germany, 8.ISAS/JAXA, Yoshinodai, Chuo, Sagamihara, Kanagawa, Japan)

*Motoo Ito1, Yoko Kebukawa2, Jun Matsumoto3, Tatsuaki Okada3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Ryosuke Nakamura5, Hajime Yano3, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto7, Osamu Mori3, Junichiro Kawaguchi3 (1.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 2.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Graduate School of Science, Osaka University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 7.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University)

*Yoko Kebukawa1, Motoo Ito2, Jun Aoki3, Tatsuaki Okada4,9, Yosuke Kawai3, Jun Matsumoto4, Kentaro Terada3, Michisato Toyoda3, Hikaru Yabuta5, Hisayoshi Yurimoto6, Ryosuke Nakamura7, Hajime Yano4, Herve Cottin8, Noel Grand8, Osamu Mori4 (1.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 3.Graduate School of Science, Osaka University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 6.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 7.National Insitute of Advanced Science and Technology, 8.LISA, Université Paris-Est Créteil, Paris Diderot, 9.University of Tokyo)