JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Takahiro Iwata

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tatsuaki Okada1,2, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Ryosuke Nakamura8, Hajime Yano1, Chisato Okamoto9, Jean-Pierre Bibring10, Stephan Ulamec11, Ralf Jaumann11, Takahiro Iwata1, Jun Matsumoto1, Osamu Mori1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.The University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hikkaido University, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.Kobe University, 10.Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, 11.German Aerospace Center)

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:45 PM - 5:00 PM

*Hiromu Nakagawa1, Shohei Aoki2, Takeshi Imamura3, Kazunori Ogohara4, Takao M. Sato5, Hideo Sagawa6, Takeshi Sakanoi7, Yasumasa Kasaba1, Makoto Taguchi8, Takahiro Iwata5, Tomoki Nakamura9, Jean-Pierre Bibring10, Vincent Hamm10, Cedric Pilorget10 (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, 3.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, 4.School of Engineering, University of Shiga Prefecture, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 7.Planetary Plasama and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 8.Rikkyo University, 9.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Faculty of Science, Tohoku University, 10.Institut d'Astrophysique Spatiale, Universite Paris Sud)

Sat. May 20, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Hideo Hanada1,2, Seiitsu Tsuruta1, Kazuyoshi Asari1, Hiroshi Araki1,2, Hirotomo Noda1,2, Shingo Kashima1,4, Ken-ichi Funazaki3, Atsushi Sato3, Hideo Taniguchi3, Hiromasa Kato3, Mamoru Kikuchi3, Hirokazu Sasaki3, Tomoyasu Hasegawa3, Taihei Yano4, Naoteru Goda4, Yukiyasu Kobayashi4, Yoshiyuki Yamada5, Takahiro Iwata6 (1.RISE Project, National Astronomical Observatory, 2.Department of Astronomical Science, SOKENDAI , 3.Graduate School of Engineering, Iwate University, 4.JASMINE Project, National Astronomical Observatory, 5.Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)

*Takeshi Sakanoi1, Hiromu Nakagawa1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura1, Jean-Pierre Bibring3, Cedric Pilorget3, Vincent Hamm3, Yasumasa Kasaba1, Takeshi Imamura4, Shohei Aoki5, Takao M. Sato2, Makoto Taguchi6, Atsushi Yamazaki2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Japan, 2.JASA/ISAS, Japan, 3.University of Paris-Sud, France, 4.The University of Tokyo, Japan, 5.Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium, 6.Rikkyo University)

*Atsushi Kumamoto1, Hideaki Miyamoto2, Toshiyuki Nishibori3, Takahiro Iwata5, Fuminori Tsuchiya4, Ken Ishiyama5 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.The University Museum, The University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Hideo Hanada1,2, Seiitsu Tsuruta1, Kazuyoshi Asari1, Hiroshi Araki1,2, Hirotomo Noda1,2, Shingo Kashima1,4, Ken-ichi Funazaki3, Atsushi Sato3, Hideo Taniguchi3, Hiromasa Kato3, Mamoru Kikuchi3, Hirokazu Sasaki3, Tomoyasu Hasegawa3, Taihei Yano4, Naoteru Goda4, Yukiyasu Kobayashi4, Yoshiyuki Yamada5, Takahiro Iwata6 (1.RISE Project, National Astronomical Observatory, 2.Department of Astronomical Science, SOKENDAI , 3.Graduate School of Engineering, Iwate University, 4.JASMINE Project, National Astronomical Observatory, 5.Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)

*Takeshi Sakanoi1, Hiromu Nakagawa1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura1, Jean-Pierre Bibring3, Cedric Pilorget3, Vincent Hamm3, Yasumasa Kasaba1, Takeshi Imamura4, Shohei Aoki5, Takao M. Sato2, Makoto Taguchi6, Atsushi Yamazaki2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Japan, 2.JASA/ISAS, Japan, 3.University of Paris-Sud, France, 4.The University of Tokyo, Japan, 5.Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium, 6.Rikkyo University)

*Atsushi Kumamoto1, Hideaki Miyamoto2, Toshiyuki Nishibori3, Takahiro Iwata5, Fuminori Tsuchiya4, Ken Ishiyama5 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.The University Museum, The University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)