JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hidenori Genda

Convener, Chairperson

Sat. May 20, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhito Sekine(Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo), Takazo Shibuya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Hidenori Genda(Earth-Life Sicence Institute, Tokyo Institute of Technology), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University), Chairperson:Yasuhito Sekine(Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo), Chairperson:Takazo Shibuya(JAMSTEC)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhito Sekine(Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo), Takazo Shibuya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Hidenori Genda(Earth-Life Sicence Institute, Tokyo Institute of Technology), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection