JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Session information

[JJ] Poster

P (Space and Planetary Sciences) » P-PS Planetary Sciences

[P-PS07] [JJ] Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

We call for general interest papers for Planetary Sciences. Planetary Sciences consist of a variety of studies on the past, present, and future of our solar system and exoplanetary systems. Discussions based on various backgrounds are encouraged.

*Jun Kimura1, Shunichi Kamata2, Koji Matsumoto3, Shoko Oshigami8, Noriyuki Namiki3, Kiyoshi Kuramoto2, Sho Sasaki1, Keigo Enya4, Masanori Kobayashi5, Shingo Kobayashi6, Hiroshi Araki3, Hirotomo Noda3, Ko Ishibashi5, Yoshifumi Saito4, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7 (1.Osaka University, 2.Hokkaido University, 3.National Astronomical Observatory Japan, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Chiba Insitute of Technology, 6.National Institute of Radiological Sciences, 7.Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 8.Kogakuin University)

*Seitaro Urakawa1, Katsutoshi Ohtsuka2, Shinsuke Abe3, Daisuke Kinoshita4, Hidekazu Hanayama5, Takeshi Miyaji5, Shin-ichiro Okumura1, Kazuya Ayani6, Syouta Maeno6, Daisuke Kuroda5, Akihiko Fukui5, Norio Narita5,7,8, George HASHIMOTO9, Yuri SAKURAI9, Sayuri Nakamura9, Jun Takahashi10, Tomoyasu Tanigawa11, Otabek Burhonov12, Kamoliddin Ergashev12, Takashi Ito5, Fumi Yoshida5, Makoto Watanabe13, Masataka Imai14, Kiyoshi Kuramoto14, Tomohiko Sekiguchi15, MASATERU ISHIGURO16 (1.Japan Spaceguard Association, 2.Tokyo Meteor Network, 3.Nihon University, 4.National Central University, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Bisei Observatory, 7.Astrobiology Center, 8.University of Tokyo, 9.Okayama University, 10.University of Hyogo, 11.Sanda Shounkan Highschool, 12.Ulugh Beg Astronomical Institute Uzbekistan Academy of Science , 13.Okayama University of Science, 14.Hokkaido University, 15.Hokkaido University of Education, 16.Seoul National University)

Yosuke Yamashiki1, Takao Doi3, *Takanori Sasaki2, Akihiro Yamanaka5, Yuuki Saito5, Shigeru Namiki5, Keiya Murashima5, Natsuki Hosono1, Shota Notsu2, Yuta Notsu2, Kuroki Ryusuke1, Hiroaki Sato4, Fuuka Takagi6 (1.Global Water Resources Assessment Laboratory - Yamashiki Laboratory Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.KYOTO UNIVERSITY UNIT OF SYNERGETIC STUDIES FOR SPACE, 4.Faculty of Engineering, Kyoto University, 5.Faculty of Science, Kyoto University, 6.Faculty of Agriculture, Kyoto University)

*Shota Notsu1, Hideko Nomura2, Catherine Walsh3, Christian Eistrup4 (1.Department of Astronomy, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Department of Earth and Planetary Science, Tokyo Institute of Technology, 3.School of Physics and Astronomy, University of Leeds, UK, 4.Leiden Observatory, Leiden University, The Netherlands)

×

Authentication

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In