JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Weiren Lin

Speaker, Author, Co-Author

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

4:30 PM - 4:45 PM

*En-Chao Yeh1, Fang-Yih Wu1, Tsu-En Kao1, Ping-Chuan Chen1, Shih-Kuan Yang1, HungYu Wu2, Yoshitaka Hashimoto3, Tai-Tien Wang4, Weiren Lin5, Chia-Mei Liu6, Yi-Chia Lu7, Shih-Ting Lin7, Sheng-Rong Song7, Chien-Ying Wang8, Saneatsu Saito2, KYAW MOE2, Yasuhiro Yamada2 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, JAMSTEC, Yokohama, Japan, 3.Department of Applied Science, Faculty of Science, Kochi University, Kochi, Japan, 4.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 5.Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan, 6.Department of Geology, Chinese Cultural University, Taipei, Taiwan, 7.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 8.Department of Earth Sciences, National Central University, Zhongli, Taiwan)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Weiren Lin1,2, Osamu Tadai3, Masataka Kinoshita4, Jun Kameda5, Wataru Tanikawa2, Takehiro Hirose2, Yohei Hamada2, Osamu Matsubayashi6 (1.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 2.Kochi Institute for Core Sample research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Marin Works Japan LTD, 4.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 5.Graduate School of Science, Hokkaido University, 6.Institute for Geo-Resources and Environment, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Weiren Lin1,2, Osamu Tadai3, Masataka Kinoshita4, Jun Kameda5, Wataru Tanikawa2, Takehiro Hirose2, Yohei Hamada2, Osamu Matsubayashi6 (1.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 2.Kochi Institute for Core Sample research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Marin Works Japan LTD, 4.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 5.Graduate School of Science, Hokkaido University, 6.Institute for Geo-Resources and Environment, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Tatsuhiro Sugimoto1, Yuhji Yamamoto2, Weiren Lin1, Yuzuru Yamamoto3, Takehiro Hirose3, Nana Kamiya4, Verena Heuer5, Fumio Inagaki3, Yuki Morono3, Yusuke Kubo3, Lena Maeda3, Expedition 370 Scientists (1.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 2.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 3.JAMSTEC, 4.Graduated School of Integrated Sciences, Nihon University, 5.University of Bremen)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Tatsuhiro Sugimoto1, Yuhji Yamamoto2, Weiren Lin1, Yuzuru Yamamoto3, Takehiro Hirose3, Nana Kamiya4, Verena Heuer5, Fumio Inagaki3, Yuki Morono3, Yusuke Kubo3, Lena Maeda3, Expedition 370 Scientists (1.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 2.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 3.JAMSTEC, 4.Graduated School of Integrated Sciences, Nihon University, 5.University of Bremen)