JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Mitsuhiro Yoshimoto

Convener, Chairperson

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

convener:Mitsuhiro Yoshimoto(Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government), Kazutaka Mannen(Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture), Shinji Takarada(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Hisashi Sasaki(Asia Air Survey Co., Ltd.)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

convener:Mitsuhiro Yoshimoto(Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government), Kazutaka Mannen(Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture), Shinji Takarada(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Hisashi Sasaki(Asia Air Survey Co., Ltd.), Chairperson:Yoshikazu Kikawada(Faculty of Science and Technology, Sophia University), Chairperson:Hideyuki Itoh(Faculty of policy studies, Iwate prefectural University)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

convener:Mitsuhiro Yoshimoto(Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government), Kazutaka Mannen(Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture), Shinji Takarada(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Hisashi Sasaki(Asia Air Survey Co., Ltd.), Chairperson:Hisashi Sasaki(Asia Air Survey Co., Ltd.), Chairperson:Kazuto Saiki(Graduate School of Science, Osaka University)

Speaker, Author, Co-Author

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | O (Public)
 • | Public

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

10:45 AM - 11:00 AM

*Minoru Takeo1, Takao Ohminato1, Mie Ichihara1, Fukashi Maeno1, Takayuki Kaneko1, Masanao Shinohara1, Kiyoshi Baba1, Kiwamu Nishida1, ATSUSHI YASUDA1, Atsushi Watanabe1, Hiroko Sugioka8, Yozo Hamano2, Noriko Tada2, Shun Nakano3, Mitsuhiro Yoshimoto4, Kazuto Kawakami5, Tomoki Chida6, Akimichi Takagi7, Yutaka Nagaoka7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 5.Forestry and Forest Products Research Institute, 6.Ministry of the Environment, Kanto Regional Environment Office, 7.Meteorological Research Institute, 8.Kobe University)

11:00 AM - 11:15 AM

*Fukashi Maeno1, Shun Nakano2, Mitsuhiro Yoshimoto3, Takao Ohminato1, Atsushi Watanabe1, ATSUSHI YASUDA1, Takayuki Kaneko1, Setsuya Nakada1, Minoru Takeo1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Mitsuhiro Yoshimoto1, Toshitsugu Fujii1, Kenji Niihori2, Konno Makoto2, Setsuya Nakada3, Masato Iguchi4 (1.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 2.Organization of Volcanic Disaster Mitigation, 3.Earthquake Research Institute,The University of Tokyo, 4.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Mitsuhiro Yoshimoto1, Toshitsugu Fujii1, Kenji Niihori2, Konno Makoto2, Setsuya Nakada3, Masato Iguchi4 (1.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 2.Organization of Volcanic Disaster Mitigation, 3.Earthquake Research Institute,The University of Tokyo, 4.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GC Geochemistry

*Gen Nagano1, Yusuke Yokoyama1, Stephen Obrochta2, Yosuke Miyairi1, Mitsuhiro Yoshimoto3, Shinya Yamamoto3 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, 2.Faculty of International Resource Sciences, Akita University, 3.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GC Geochemistry

*Gen Nagano1, Yusuke Yokoyama1, Stephen Obrochta2, Yosuke Miyairi1, Mitsuhiro Yoshimoto3, Shinya Yamamoto3 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, 2.Faculty of International Resource Sciences, Akita University, 3.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Fukashi Maeno1, Setsuya Nakada1, Mitsuhiro Yoshimoto2, Taketo Shimano3, Natsumi Hokanishi1, Akhmad Zaennudin4, Masato Iguchi5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.Graduate School of Environmental and Disaster Research, Tokoha University, 4.Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Bandung, Indonesia, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Fukashi Maeno1, Setsuya Nakada1, Mitsuhiro Yoshimoto2, Taketo Shimano3, Natsumi Hokanishi1, Akhmad Zaennudin4, Masato Iguchi5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.Graduate School of Environmental and Disaster Research, Tokoha University, 4.Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Bandung, Indonesia, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)