JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Kazunori Ogawa

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoya Tanabe1, Eri Tatsumi1, Manabu Yamada 2, Shingo Kameda 3, Hidehiko Suzuki 4, Toru Kouyama 5, Rie Honda 6, Hirotaka Sawada7, Naoko Ogawa 7, Kazunori Ogawa 8, Tomokatsu Morota 9, Chikatoshi Honda 10, Naoya Sakatani 4, Masahiko Hayakawa 7, Y. Yokota6, Yukio Yamamoto 7, Seiji Sugita 1 (1.Univ. of Tokyo, Dept. of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, 2.Chiba Inst. Tech., 3.Rikkyo Univ., 4.Meiji Univ., 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi Univ., 7.apan Aerospace Exploration Agency, 8.Kobe Univ., 9.Nagoya Univ., 10.Univ. of Aizu)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoya Tanabe1, Eri Tatsumi1, Manabu Yamada 2, Shingo Kameda 3, Hidehiko Suzuki 4, Toru Kouyama 5, Rie Honda 6, Hirotaka Sawada7, Naoko Ogawa 7, Kazunori Ogawa 8, Tomokatsu Morota 9, Chikatoshi Honda 10, Naoya Sakatani 4, Masahiko Hayakawa 7, Y. Yokota6, Yukio Yamamoto 7, Seiji Sugita 1 (1.Univ. of Tokyo, Dept. of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, 2.Chiba Inst. Tech., 3.Rikkyo Univ., 4.Meiji Univ., 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi Univ., 7.apan Aerospace Exploration Agency, 8.Kobe Univ., 9.Nagoya Univ., 10.Univ. of Aizu)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:00 AM - 11:15 AM

*Jens Biele1, Matthias Grott2, Naoya Sakatani3, Kazunori Ogawa4 (1.German Aerospace Center, DLR RB MSC, 51147 Cologne, Germany, 2.German Aerospace Center, DLR PF, 12489 Berlin, Germany, 3.Department of Physics, School of Science and Technology, Meiji University, Kawasaki, Kanagawa 214 8571, Japan, 4.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, Kobe, Hyogo 657 8501, Japan)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences