JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Shunichi Kamata

Convener, Chairperson

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Chairperson:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Chairperson:Keigo Enya(Institute of Space and Astronautical Science)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Chairperson:Tetsuo Taki(National Astronomical Observatory of Japan), Chairperson:Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Chairperson:Natsuki Hosono(Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability, Kyoto University), Chairperson:Masahiro Ogihara(National Astronomical Observatory of Japan)

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Chairperson:Shintaro Kadoya(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Keiko Hamano(Earth-Life Science Institute (ELSI), Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Chairperson:Kosuke Kurosawa(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology), Chairperson:Takehiro Miyagoshi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shunichi Kamata(Creative Research Institution, Hokkaido University), Takaya Okamoto(Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 21, 2017 10:15 AM - 11:25 AM IC (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | O (Public)
 • | Public

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:15 AM - 11:30 AM

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Jun Kimura1, Shunichi Kamata2, Koji Matsumoto3, Shoko Oshigami8, Noriyuki Namiki3, Kiyoshi Kuramoto2, Sho Sasaki1, Keigo Enya4, Masanori Kobayashi5, Shingo Kobayashi6, Hiroshi Araki3, Hirotomo Noda3, Ko Ishibashi5, Yoshifumi Saito4, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7 (1.Osaka University, 2.Hokkaido University, 3.National Astronomical Observatory Japan, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Chiba Insitute of Technology, 6.National Institute of Radiological Sciences, 7.Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 8.Kogakuin University)

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Jun Kimura1, Shunichi Kamata2, Koji Matsumoto3, Shoko Oshigami8, Noriyuki Namiki3, Kiyoshi Kuramoto2, Sho Sasaki1, Keigo Enya4, Masanori Kobayashi5, Shingo Kobayashi6, Hiroshi Araki3, Hirotomo Noda3, Ko Ishibashi5, Yoshifumi Saito4, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7 (1.Osaka University, 2.Hokkaido University, 3.National Astronomical Observatory Japan, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Chiba Insitute of Technology, 6.National Institute of Radiological Sciences, 7.Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 8.Kogakuin University)

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:30 AM - 11:45 AM

*Makoto Hareyama1, Yoshiaki Ishihara2, Hirohide Demura3, Naru Hirata3, Chikatoshi Honda3, Shunichi Kamata4, Yuzuru Karouji5, Jun Kimura6, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Ryosuke Nakamura9, Satoru Yamamoto10, Yasuhiro Yokota11, Makiko Ohtake2 (1.St. Marianna University School of Medicine, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.The University of Aizu, 4.Hokkaido University, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Osaka University, 7.Nagoya University, 8.Waseda University, 9.National Insitute of Advanced Science and Technology, 10.National Institute for Environmental Study, 11.Kochi Unicersity)