The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Session information

Poster presentation

02. Ionizing Radiation » 2. Ionizing Radiation (Poster)

[18p-PA6-1~41] 2. Ionizing Radiation(Poster)

Thu. Sep 18, 2014 4:00 PM - 6:00 PM PA6 (Gymnasium1)

ポスター掲示時間16:00~18:00(PA6会場)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

4:00 PM - 6:00 PM

Kenta Doi1, Masaki Nishiura2, Akira Taniike3, Takuya Matsuki3, Kenji Shimazoe4, Toshiki Mushiake2, Masao Yoshino5, Takuya Nagasaka6, Yasushi Fujimoto7, Kana Fujioka7, Teruya Tanaka6, Masashi Kisaki6, Hitoshi Yamaoka8, Yoshikatsu Matsumoto9, Toshiro Kasuya1, Motoi Wada1 (Doshisha Univ.1, Grad. Sch. Frontier Sci., The Univ. of Tokyo2, Kobe Univ.3, Grad. Sch. Eng., The Univ. of Tokyo4, Furukawa Co. Ltd.5, NIFS6, Osaka Univ.7)