The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

Code-sharing session » 14.5/15.2 Code-sharing session

[17p-A12-1~15] 14.5/15.2 Code-sharing session

Wed. Sep 17, 2014 1:15 PM - 5:30 PM A12 (E301)

2:00 PM - 2:15 PM

[17p-A12-4] The effect of vicinal sapphire a-plane on domain stracture of ZnTe epilayers

Sotaro Yamashita1, Taizo Nakasu1, Takayuki Aiba1, Shota Hattori1, Wei-che Sun1, Kosuke Taguri1, Hukino Kazami1, Takeru Kizu1, Masakazu Kobayashi1,2, Toshiaki Asahi3 (Waseda Univ.Dep.of Elec.Eng.and Bio sci.1, Lab.for Mat.Sci.& Tech.2, JX3)

Keywords:分子線エピタキシー,オフ角,ZnTe