The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

Code-sharing session » 14.5/15.2 Code-sharing session

[17p-A12-1~15] 14.5/15.2 Code-sharing session

Wed. Sep 17, 2014 1:15 PM - 5:30 PM A12 (E301)

2:15 PM - 2:30 PM

[17p-A12-5] ZnTe Epitaxial Lateral Overgrowth on sapphire substrates by MBE

Shota Hattori1, Taizo Nakasu1, Sotaro Yamashita1, Takayuki Aiba1, Taguri Kosuke Sun Wei-Che1, Fukino Kazami1, Takeru Kizu1, Masakazu Kobayashi1,2, Toshiaki Asahi3, Yuki Takei4, Katsuyuki Utaka4 (Waseda Univ. Dept. of Elec. Eng. and Biosci1, Waseda Univ. Lab. for Mat. Sci.&Tech.2, JX3, Waseda Univ. Dept. of Elec. and Photo.4)

Keywords:分子線エピタキシー,横方向成長,ZnTe