The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

17. Nanocarbon Technology » 17.4 Device application

[17p-B1-1~3] 17.4 Device application

Wed. Sep 17, 2014 1:15 PM - 2:00 PM B1 (Seminar1)

1:30 PM - 1:45 PM

[17p-B1-2] Observation of Charge Transfer at the Metal-Channel Interface Region in MoS2 FET

○(M2)Ryota Suto1, Keiichiro Tashima1, Nana Yasukawa1, Yuta Kitada2, Naoka Nagamura2, Itaru Honma2, Koji Horiba3, Masaharu Oshima3, Hirokazu Fukidome1, Maki Suemitsu1 (Tohoku Univ. RIEC1, Tohoku Univ. IMRAM2, Tokyo Univ. SRRO3)

Keywords:MoS2,トランジスタ,走査型光電子顕微鏡