The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

02. Ionizing Radiation » 2.3 Application of radiation, radiation generators and technologies

[18a-B2-1~14] 2.3 Application of radiation, radiation generators and technologies

Thu. Sep 18, 2014 9:00 AM - 12:45 PM B2 (Seminar2)

12:30 PM - 12:45 PM

[18a-B2-14] Development of High-energy X-ray Backscatter Imaging System - II

Hiroyuki Toyokawa1, Yoshitaka Taira1, Ryunosuke Kuroda1, Masato Yasumoto1, Shinichi Madai2, Fujio Naito3, Toshiyasu Higo3, Mitsuo Akemoto3, Kenichi Watanabe4, Takeshi Fujiwara5 (AIST1, BEAMX2, KEK3, Nagoya Univ4, Univ of Tokyo5)

Keywords:X線,後方散乱,電子加速器