The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Sessions

02. Ionizing Radiation » 2.3 Application of radiation, radiation generators and technologies

Oral presentation

[18a-B2-1~14] 2.3 Application of radiation, radiation generators and technologies

Thu. Sep 18, 2014 9:00 AM - 12:45 PM B2 (Seminar2)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Break 10:45~11:00 (10:45 AM - 11:00 AM)

11:45 AM - 12:00 PM

Yuji Kishimoto1, Shin-ichi Sasaki1, Kazutoshi Takahashi1, Kiwamu Saito1, Kazuhiro Terasawa2, Kentaro Miuchi3, Tetsuhito Fuse4, Aiko Nagamatsu4, Masato Katsuta4, Yuichi Ito4, Haruhisa Matsumoto4, Kunishiro Mori4, Toru Tanimori5, Hidetoshi Kubo5, Yukio Uchihori6, Takashi Kitamura6, Tadayoshi Doke7 (KEK1, Keio Univ.2, Kobe Univ.3, JAXA4, Kyoto Univ.5, NIRS6, Waseda Univ.7)

12:00 PM - 12:15 PM

Masaki Nishiura1, Kenta Doi2, Akira Taniike3, Takuya Matsuki3, Kenji Shimazoe4, Hitoshi Yamaoka8, Masao Yoshino5, Takuya Nagasaka6, Yasushi Fujimoto7, Yoshikatsu Matsumoto9, Toshiki Mushiake1, Kana Fujioka7, Teruya Tanaka6, Masashi Kisaki6, Motoi Wada2 (The Univ. of Tokyo1, Doshisha Univ.2, Kobe Univ.3, The Univ. of Tokyo4, Furukawa IMS Co.5, NIFS6, Osaka Univ.7, RIKEN8, Tokushima Bunri Univ.9)