The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Presentation information

Oral presentation

13. Semiconductors A (Silicon) » 13.3 Si Process・Interconnect・MEMS・Integration

[19a-A19-1~13] 13.3 Si Process・Interconnect・MEMS・Integration

Fri. Sep 19, 2014 9:00 AM - 12:30 PM A19 (E311)

12:00 PM - 12:15 PM

[19a-A19-12] Impact of post-oxidation annealing on Ni silicidation rate of Si nanowires

Jing Sun1, Shuichiro Hashimoto1, Hiroki Kosugiyama1, Kohei Takei1, Shuhei Asada1, Taiyu Xu1, Takashi Wakamizu1, Ryosuke Imai2, Hiroki Tokutake2, Takashi Matsukawa3, Motohiro Tomita2, Atsushi Ogura2, Meishoku Masahara3, Takanobu Watanabe1 (Waseda Univ.1, Meiji Univ.2, AIST3)

Keywords:Siナノワイヤ,Niシリサイド