The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Takahito Takeda

Speaker, Author, Co-Author

Tue. Mar 12, 2019 1:00 PM - 5:00 PM M101 (H101)

  • Oral presentation
  • | 10 Spintronics and Magnetics
  • | 10.4 Semiconductor spintronics, superconductor, multiferroics

3:15 PM - 3:30 PM

Takahito Takeda1, Masahiro Suzuki2, Le Duc Anh1,3, Yosuke Nonaka2, Thorsten Schmitt4, Satoshi Yoshida5, Masato Sakano5, Kyoko Ishizaka5, Yukiharu Takeda6, Shin-ichi Fujimori6, Munetoshi Seki1,3, Hitoshi Tabata1,3, Atsushi Fujimori2, Masaaki Tanaka1,3, Vladimir N. Strocov4, Masaki Kobayashi1,3 (1.Grad. Sch. Eng., Univ. of Tokyo, 2.Dep. Phys., Univ. of Tokyo, 3.CSRN, Univ. of Tokyo, 4.Swiss Light Source, 5.QPEC, Grad. Sch. Eng., Univ. of Tokyo, 6.JAEA/SPring-8)