The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Session information

Oral presentation

CS Code-sharing session » 【CS.7】 Code-sharing Session of 7.4 & 9.5

[9p-Z24-1~14] 【CS.7】 Code-sharing Session of 7.4 & 9.5

Wed. Sep 9, 2020 1:00 PM - 5:00 PM Z24

Nobuyuki Iwata(Nihon Univ.), Masaki Hada(Tukuba Univ.), Rikizo Yano(Nagoya Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

1:00 PM - 1:15 PM

Takumi Nishikubo1, Yuki Sakai2,1, Kengo Oka3, Masaichiro Mizumaki4, Tetsu Watanuki5, Akihiko Machida5, Naoyuki Maejima6, Shigenori Ueda7, Takashi Mizokawa8, Masaki Azuma1 (1.MSL, Tokyo Tech., 2.KISTEC, 3.Kindai Univ., 4.JASRI/SPring-8, 5.QST, 6.Rikkyo Univ., 7.NIMS, 8.Waseda Univ.)

3:00 PM - 3:15 PM

Satoshi Toyoda1, Tomoki Yamamoto2, Masashi Yoshimura3, Hirosuke Sumida4, Mineoi Susumu4, Masatake Machida5, Akitaka Yoshigoe6, Satoru Suzuki2, Kazushi Yokoyama2, Yuji Ohashi1, Shunsuke Kurosawa1, Kei Kamada1, Hiroki Sato1, Akihiro Yamaji1, Masao Yoshino7, Takashi Hanada7, Yuui Yokota7, Akira Yoshikawa7 (1.NICHe Tohoku Univ., 2.Univ. of Hyogo, 3.SPring-8 Service, 4.Mazda, 5.Scienta Omicron, 6.JAEA, 7.IMR Tohoku Univ.)

×

Authenticate

Password Authentication

The password has been sent on October 8, 2020 to all paid registrants and invited participants.

The password will be sent to all JSAP members in March 2021.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In