The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.6 Radiation-induced phosphors

[11p-Z14-1~21] 2.6 Radiation-induced phosphors

Fri. Sep 11, 2020 12:30 PM - 6:15 PM Z14

Masanori Koshimizu(Tohoku Univ.), Yutaka Fujimoto(Tohoku Univ.), Naoki Kawano(Akita Univ.)

12:45 PM - 1:00 PM

[11p-Z14-2] Scintillation properties of Pr-doped TeO2-Al2O3-BaO glasses

Akito Takaku1, Naoki Kawano1, Hiromi Kimura2, Daisuke Nakauchi2, Masaki Akastuka2, Kenji Shinozaki3, Takayuki Yanagida2 (1.Akia Univ., 2.NAIST, 3.AIST)

Keywords:Scintillator