The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Presentation information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.6 Radiation-induced phosphors

[11p-Z14-1~21] 2.6 Radiation-induced phosphors

Fri. Sep 11, 2020 12:30 PM - 6:15 PM Z14

Masanori Koshimizu(Tohoku Univ.), Yutaka Fujimoto(Tohoku Univ.), Naoki Kawano(Akita Univ.)