Materials Research Meeting 2021

Sessions

E. Energy Science and Technologies » [E-5] Hydrogen in Functional Materials II

Oral Session

[E5-O1] Slot 01

Mon. Dec 13, 2021 9:00 AM - 11:00 AM Room M (G312+313)

Chair: Shin-ichi Orimo (Tohoku University, Japan)

10:15 AM - 10:35 AM

*Toshiya Otomo1,2,3,4, Kazutaka Ikeda1,2,3, Takashi Honda1,2,3, Sho Sashida3, Mayu Tsunoda4, Takuya Okudaira5, Shingo Takahashi4, Wataru Kambara6, Takayuki Oku6 (1. High Energy Accelerator Research Organization (KEK) (Japan), 2. J-PARC center, KEK (Japan), 3. The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) (Japan), 4. Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University (Japan), 5. Department of Physics, Nagoya Univ. (Japan), 6. J-PARC center, Japan Atomic Energy Agency (Japan))

Poster Session

[E5-PV21] Slot 21

Mon. Dec 13, 2021 6:30 PM - 8:00 PM E5-PV21 (online)

6:30 PM - 8:00 PM

*Riku Kawamura1, Ryota Ishibiki1, Yoshitaka Fujimoto2, Taiga Goto1, Shin-ichi Ito1,2, Takeshi Fujita3, Tomoharu Tokunaga4, Masahiro Miyauchi2, Soshi Iimura2, Akiyasu Yamamoto5,2, Daiki Umeyama6, Satoshi Tominaka6, Susumu Saito2, Hideo Hosono2,6, Takahiro Kondo1,2 (1. Univ. Tsukuba (Japan), 2. Tokyo Tech. (Japan), 3. Kouchi Uni. Tech. (Japan), 4. Nagoya Univ. (Japan), 5. TAT (Japan), 6. NIMS (Japan))

6:30 PM - 8:00 PM

*Kenji Ohoyama1, Motoki Takano1, Tomoya Kanno1, Shota Hoshi1, Shotaro ARASE1, Shinta NODA1, Takato ISHIZAKI1, Naohisa Happo3, Masahide Harada4, Kenichi Oikawa4, Yasuhiro Inamura4, Kouichi Hayashi2, Toyoto Sato5, Shin-ichi Orimo5,6 (1. Ibaraki Univ. (Japan), 2. Nagoya Inst. Tech. (Japan), 3. Hiroshima City Univ. (Japan), 4. Japan Atomic Energy Agency (Japan), 5. IMR, Tohoku Univ. (Japan), 6. AIMR, Tohoku Univ. (Japan))

Oral Session

[E5-O3] Slot 03

Tue. Dec 14, 2021 9:00 AM - 11:00 AM Room M (G312+313)

Chair: Kenji Miyatake

10:15 AM - 10:35 AM

*Tomohiro Noguchi1, David S. Rivera Rocabado2, Takayoshi Ishimoto3, Miho Yamauchi1,4 (1. International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (WPI-I²CNER), Kyushu Univ. (Japan), 2. Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City Univ. (Japan), 3. Graduate School of Advanced Engineering and Science, Hiroshima Univ. (Japan), 4. Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR), Tohoku Univ. (Japan))

Oral Session

[E5-O4] Slot 04

Tue. Dec 14, 2021 1:30 PM - 3:30 PM Room M (G312+313)

Chair: Ken-ichi Fukui

2:30 PM - 2:50 PM

*Genki Kobayashi1,2, Fumitaka Takeiri1,2,3, Akihiro Watanabe1,4, Kei Okamoto1,2, Dominic Bresser6,5, Sandrine Lyonnard5, Bernhard Frick7, Asad Ali1,2, Masao Yonemura8, Takashi Saito8, Kazutaka Ikeda8, Toshiya Otomo8, Takashi Kamiyama8, Ryoji Kanno4 (1. IMS, NINS (Japan), 2. SOKENDAI (Japan), 3. JST PREST (Japan), 4. Tokyo Tech. (Japan), 5. CEA, CNRS, IRIG (France), 6. HIU (Germany), 7. ILL (France), 8. KEK (Japan))

Poster Session

[E5-PR14] Slot 14

Tue. Dec 14, 2021 4:00 PM - 6:00 PM E5-PR14 (G403-404)

4:00 PM - 6:00 PM

*Riku Kawamura1, Ryota Ishibiki1, Yoshitaka Fujimoto2, Taiga Goto1, Shin-ichi Ito1,2, Takeshi Fujita3, Tomoharu Tokunaga4, Masahiro Miyauchi2, Soshi Iimura2, Akiyasu Yamamoto5,2, Daiki Umeyama6, Satoshi Tominaka6, Susumu Saito2, Hideo Hosono2,6, Takahiro Kondo1,2 (1. Univ. Tsukuba (Japan), 2. Tokyo Tech. (Japan), 3. Kouchi Uni. Tech. (Japan), 4. Nagoya Univ. (Japan), 5. TAT (Japan), 6. NIMS (Japan))

4:00 PM - 6:00 PM

*Kenji Ohoyama1, Motoki Takano1, Tomoya Kanno1, Shota Hoshi1, Shotaro ARASE1, Shinta NODA1, Takato ISHIZAKI1, Naohisa Happo3, Masahide Harada4, Kenichi Oikawa4, Yasuhiro Inamura4, Kouichi Hayashi2, Toyoto Sato5, Shin-ichi Orimo5,6 (1. Ibaraki Univ. (Japan), 2. Nagoya Inst. Tech. (Japan), 3. Hiroshima City Univ. (Japan), 4. Japan Atomic Energy Agency (Japan), 5. IMR, Tohoku Univ. (Japan), 6. AIMR, Tohoku Univ. (Japan))

Oral Session

[E5-O6] Slot 06

Wed. Dec 15, 2021 9:00 AM - 11:00 AM Room M (G312+313)

Chair: Ken-ichi Fujita

10:30 AM - 10:50 AM

*Hiroyuki Saitoh1,2, Masahiro Morimoto1,2, Mai Tanikami1,2, Kazuhito Uno1,2, Shin Murakami1,2, Masanobu Noushi1,2, Reina Utsumi1,2, Akihiko Machida1, Tetsu Watanuki1,2, Toyoto Sato3, Shigeyuki Takagi3, Shin-ichi Orimo3, Kazutaka Ikeda4, Toshiya Otomo4 (1. National Inst. for Quantum and Radiological Sci. and Technology (Japan), 2. Univ. of Hyogo (Japan), 3. Tohoku Univ. (Japan), 4. High Energy Accelerator Res. Organization (Japan))

Oral Session

[E5-O7] Slot 07

Wed. Dec 15, 2021 2:30 PM - 6:00 PM Room M (G312+313)

Chair: Soshi Iimura, Shigeyuki Takagi (Tohoku University, Japan)

2:50 PM - 3:10 PM

*Ryuhei Sato1, Toyoto Sato2, Takashi Honda3, Toshiya Otomo3, Shin-ichi Orimo2,4, Shinji Tsuneyuki1 (1. Dept. Physics, Univ. Tokyo (Japan), 2. Inst. Materials Research, Tohoku Univ. (Japan), 3. Inst. Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research (KEK) (Japan), 4. WPI-Advanced Inst. for Materials Research, Tohoku Univ. (Japan))

Break (3:50 PM - 4:10 PM)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In