International Display Workshops General Incorporated Association

289 results (161 - 170)

[VHF6-1] Error Analysis of Sparkle Contrast by Image Subtraction Method

*Makio Kurashige1, Gen Furui1, Kazutoshi Ishida1, Shumpei Nishio1, Mitsuhiro Kuzuhara1, Hiroko Suzuki1, Jun Tsujimoto1, Masayuki Tsunekawa1, Yukimitsu Iwata1, Norinaga Nakamura1 (1. Dai Nippon Printing Co., Ltd.(Japan))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 27 (IDW '20) |Thu. Dec 10, 2020 1:00 PM - 1:20 PM |PDF Download

289 results (161 - 170)