International Display Workshops General Incorporated Association

289 results (261 - 270)

[FLX3-3] A Sacrificial Layer for Laser Lift-off of Colorless Polyimide

*Linshuang Li1, Chunge Yuan1, Kaijun Wang1, Zhuhui Li1, Li Zhang1, Qiao Huang1, Yushuang Wu1, Lijun Zhang1, Macai Lu 1, Nian Liu1, Minggang Liu1, Yanxi Ye2, Yong Fan1, Tsunglung Chang2, Dongze Li1, Xin Zhang2 (1. Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd., (China), 2. Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 27 (IDW '20) |Wed. Dec 9, 2020 5:30 PM - 5:50 PM |PDF Download

289 results (261 - 270)