The Molecular Biology Society of Japan

[1P-0329] Structural insights into catalytic mechanism of ubiquitin kinase PINK1

〇Kei Okatsu1, Yusuke Sato1, Koji Yamano2, Noriyuki Matsuda2, Masaki Mishima3, Yutaka Ito3, Toshihiko Oka4, Keiji Tanaka5, Shuya Fukai1 (1.IQB, Univ of Tokyo, 2.Ubiquitin, Tokyo Mtro Inst Med Sci, 3.Grad Sch of Sci & Eng, Tokyo Metro Univ, 4.Depart of Life Sci, Rikkyo Univ, 5.Lab of Prot Metab, Tokyo Mtro Inst Med Sci)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

[1P-0334] Regulators for the activity of Hippo pathway effectors YAP/TAZ

〇Hiroki Hikasa1, Masako Inui1, Masanori Taira2, Akira Suzuki3, Hikaru Ueno1 (1.Dept. of Biochem. UEOH, 2.Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo, 3.Div. of Mol. and Cell. Biol., Kobe Univ. Grad. Sch. of Med.)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan