The Molecular Biology Society of Japan

[1P-0064] Crystal structures of the human adiponectin receptor

〇Hiroaki Tanabe1,2,3, Yoshifumi Fujii2, Miki Okada-Iwabu4, Masato Iwabu4, Masakatsu Hato3, Kuniyuki Kano5, Hiroki Kawana5, Yoshihiro Nakamura1,2,3, Takaho Terada2, Kunio Hirata6,7, Keitaro Yamashita6, Yoshiaki Kawano6, Masaki Yamamoto6, Tomomi Kimura-Someya3, Mikako Shirouzu3, Junken Aoki5, Toshimasa Yamauchi4, Takashi Kadowaki4,8, Shigeyuki Yokoyama1,2 (1.RIKEN Yokoyama Lab., 2.RIKEN Structural Biology Lab., 3.RIKEN CLST, 4.Grad Sch of Med, Univ of Tokyo, 5.Grad Sch of Pharm Sci, Tohoku Univ, 6.RIKEN SPring-8, 7.JST/PRESTO, 8.Dept Med,Teikyo Univ)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan