The Japan Society of Applied Physics

[PS-6-9] High performance dual-layer channel ZnO thin film transistor

Y. F. Geng1,2, D. D. Han1, J. Cai1, W. Wang1, L.L. Wang1, Y. Tian1, H. K. Yao1, L. X. Qian3, Y. Wang1, S. D. Zhang2 (1.Peking Univ., 2.Shenzhen Graduate School of Peking Univ., 3.Beijing Inst. of Tech. , China)

https://doi.org/10.7567/SSDM.2012.PS-6-9