Japan Geoscience Union Meeting 2018

Nobukazu Seama

Convener, Chairperson

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻, 共同), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Takekawa Junichi, Mikada Hitoshi

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻, 共同), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Takekawa Junichi, Mikada Hitoshi

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻, 共同), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻, 共同), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

4:15 PM - 4:30 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Yoshiyuki Tatsumi1,2, Nobukazu Seama2,1, Keiko Suzuki-Kamata1,2, Hiroshi Ichihara3,1, Koji Kiyosugi4,1, Reina Nakaoka1, Satoshi Shimizu1, Mamoru Sano1, Hikaru Iwamaru1, Haruhisa Morozumi1, Hiroko Sugioka2,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto6, Kazuki Hayashi2, Kimihiro Nishimura2, Yuka Furukawa2, Misaki Horiuchi2, Daichi Nakata7, Ryoto Nakamura7, Hirose Toki8, Yasutomo Seto8, Atsuhiro Oshige9, Hideaki Takizawa10, Tatsuro Chiba11, Shuichi Kodaira6 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 4.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Division of Marine Engineering, Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, 8.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 9.Department of Marine Engineering, Faculty of Maritime Sciences, Kobe University, 10.Johnny & Associates, Inc, 11.Asia Air Survey Co., Ltd.)

4:45 PM - 5:00 PM

*Satoshi Shimizu1,2, Hikaru Iwamaru1,2, Nobukazu Seama6,1, Tetsuo Matsuno1,6, Hiroshi Ichihara3,1, Mamoru Sano1,2, Hiroko Sugioka6,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto4, Kimihiro Nishimura6, Yuka Furukawa6, Misaki Horiuchi6, Toki Hirose7, Yasutomo Seto7, Yoshiyuki Tatsumi1,6 (1.Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and technology, 5.Department of Marine Resources and Energy, Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 7.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University)

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

9:30 AM - 9:45 AM

*Nobukazu Seama1, Tomoeki Nakakuki2, Tetsuo Matsuno3, Kyoko Okino4 (1.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University, 3.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection