Japan Geoscience Union Meeting 2018

Kaoru Sato

Convener, Chairperson

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(国立研究開発法人 海洋研究開発機構, 共同), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Kawatani Yoshio

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(国立研究開発法人 海洋研究開発機構, 共同), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Sekiya Takashi

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(国立研究開発法人 海洋研究開発機構, 共同), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Watanabe Shingo(海洋研究開発機構)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(国立研究開発法人 海洋研究開発機構, 共同), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(国立研究開発法人 海洋研究開発機構, 共同), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami), Chairperson:Kanagawa Kyuichi(Graduate School of Science, Chiba University), Kinoshita Masataka(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami), Chairperson:Kinoshita Masataka(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Kanagawa Kyuichi(Graduate School of Science, Chiba University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 103 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 303 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

1:45 PM - 2:00 PM

*Yoshimasa Tanaka1, Takanori Nishiyama1, Akira Kadokura1, Mitsunori Ozaki2, Kazuo Shiokawa3, Masaki Tsutsumi1, Ryuho Kataoka1, Yoshizumi Miyoshi3, Shin-ichiro Oyama3,1,11, Ayako Matsuoka4, Yoshiya Kasahara2, Atsushi Kumamoto5, Fuminori Tsuchiya5, Fukizawa Mizuki5, Mitsuru Hikishima4, Shoya Matsuda3, Masahito Nose6, Tsutomu Nagatsuma7, Koji Nishimura1, Kaoru Sato8, Manabu Shinohara9, Akiko Fujimoto10, Mariko Teramoto3, Reiko Nomura4, Akira Sessai Yukimatu1 (1.National Institute of Polar Research, 2.Kanazawa University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Tohoku University, 6.Kyoto University, 7.National Institute of Information and Communications Technology, 8.The University of Tokyo, 9.National Institute of Technology Kagoshima College, 10.Kyushu University, 11.University of Oulu)

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

3:00 PM - 3:15 PM

*Kaoru Sato1, Nakajima Shun1, Ryosuke Yasui1, Yoshihiro Tomikawa2, Shingo Watanabe3, Toshihiko Hirooka4 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.National Institute of Polar Research, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Department of Earth and Planetary Sciences Faculty of Sciences, Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment