Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hajime Shiobara

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

9:00 AM - 9:15 AM

*Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Graduate School of Science, Kobe University)

9:45 AM - 10:00 AM

*Masayuki Obayashi1, Junko Yoshimitsu1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara4, Satoru Tanaka1, Takashi Tonegawa4, Takumi Kobayashi3 (1.D-EARTH, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Reserach Institute, Univesrtiy og Tokyo, 3.Department of Planetology, Kobe Univesity, 4.CEAT, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

*Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka4, Noriko Tada1, Aki Ito1, Takehi Isse2, Kiyoshi Baba2, Hiroshi Ichihara3, Toyonobu Ota5, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi4, Hisashi Utada2 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Kobe University, 5.Tierra Tecnica, Ltd.)

*Satoru Tanaka1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara4, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa4, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Department of Planetology, Kobe University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

*Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka4, Noriko Tada1, Aki Ito1, Takehi Isse2, Kiyoshi Baba2, Hiroshi Ichihara3, Toyonobu Ota5, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi4, Hisashi Utada2 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Kobe University, 5.Tierra Tecnica, Ltd.)

*Satoru Tanaka1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara4, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa4, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Department of Planetology, Kobe University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)