Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yoshio Takahashi

Convener, Chairperson

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Urumu Tsunogai(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Tsuyoshi Iizuka(東京大学), Chairperson:Iizuka Tsuyoshi, Takahashi Yoshio(東京大学)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Urumu Tsunogai(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Tsuyoshi Iizuka(東京大学), Chairperson:Tsunogai Urumu(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Takahashi Yoshio(東京大学)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Urumu Tsunogai(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Tsuyoshi Iizuka(東京大学)

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Urumu Tsunogai(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Tsuyoshi Iizuka(東京大学)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

convener:Akira Usui(Marine Core Research Center, Kochi University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Katsuhiko Suzuki(国立研究開発法人海洋研究開発機構・海底資源研究開発センター, 共同), Takashi Ito(Faculty of Education, Ibaraki University), Chairperson:Usui Akira, Suzuki Katsuhiko(JAMSTEC), Takahashi Yoshio(東京大学)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

convener:Akira Usui(Marine Core Research Center, Kochi University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Katsuhiko Suzuki(国立研究開発法人海洋研究開発機構・海底資源研究開発センター, 共同), Takashi Ito(Faculty of Education, Ibaraki University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

convener:Akira Usui(Marine Core Research Center, Kochi University), Yoshio Takahashi(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Katsuhiko Suzuki(国立研究開発法人海洋研究開発機構・海底資源研究開発センター, 共同), Takashi Ito(Faculty of Education, Ibaraki University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-GE Geological & Soil Environment

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-RD Resources, Mineral Deposit & Resource Exploration

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

2:45 PM - 3:00 PM

*Shogo Aoki1, Takeshi Ohno3, Ryoichi Nakada4, Teruhiko Kashiwabara5, Yoshio Takahashi6, Harilaos Tsikos7, Tsuyoshi Komiya2 (1.Faculty of Biosphere-Geosphere Science, Okayama University of Science, 2.Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, 3.Faculty of Science, Gakushuin University, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 6.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7.Geology Department, Rhodes University)

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

10:00 AM - 10:15 AM

*Hikaru Miura1,2, Yuichi Kurihara2, Masayoshi Yamamoto3, Noriko Yamaguchi4, Aya Sakaguchi5, Shogo Higaki6, Yoshio Takahashi2 (1.Environmental Science Research Laboratory, Central Research Institute of Electric Power Industry, 2.Department of science, Graduate school of The university of Tokyo , 3.Low Level Radioactivity Laboratory, University of Kanazawa, 4.Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO, 5.Center for Research in Isotopes and Environmental Dynamics, University of Tsukuba, 6.Isotope Science Center, The University of Tokyo)

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

11:30 AM - 11:45 AM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga7, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)