Japan Geoscience Union Meeting 2018

Fumio Inagaki

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GL Geology

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GL Geology

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GL Geology

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

*Saki Mizobuchi1, Taisuke Wakamatsu1, Takashi Morisawa1, Nana Nishigawa2, Takeshi Terada3, Shun’ichi Ishii4, Fumio Inagaki4, Makoto Ashiuchi1, Yuki Morono4 (1.Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Kochi Univ., 2.Tosa Sakigake Programs, Kochi Univ., 3.Marine Works Japan, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

*Saki Mizobuchi1, Taisuke Wakamatsu1, Takashi Morisawa1, Nana Nishigawa2, Takeshi Terada3, Shun’ichi Ishii4, Fumio Inagaki4, Makoto Ashiuchi1, Yuki Morono4 (1.Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Kochi Univ., 2.Tosa Sakigake Programs, Kochi Univ., 3.Marine Works Japan, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-PT Paleontology

10:45 AM - 11:00 AM

*Tatsuhiko Yamaguchi1, Kyoko Hagino1, Yousuke Taira2, Yohei Hamada3, Hitoshi Saito2, Jonaotaro Onodera4, Takuya Itaki5, Tatsuhiko Hoshino6,3, Fumio Inagaki3,7,6 (1.The Center for Advanced Marine Core Research, Kochi Univ., 2.NEC Corporation, 3.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 4.Research and Development Center for Global change, JAMSTEC, 5.Geological Survey of Japan, Marine Geology Research Group, 6.Research and Development Center for Submarine Resouces, JAMSTEC, 7.Research and Development Center for Ocean Drilling Sciences, JAMSTEC)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Yuki Morono1,2, Takeshi Terada3, Motoo Ito1,2, Tatsuhiko Hoshino1,2, Steven D'Hondt4, Fumio Inagaki1,2,5 (1.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Research and Development Center for Submarine Resources, JAMSTEC, 3.Marine Works Japan Ltd., 4.Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island, 5.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, JAMSTEC)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Tatsuhiko Hoshino1,2, Nan Xiao1, Go-ICHIRO Uramoto3, Yuki Morono1,2, Adhikari Rishi4, Fumio Inagaki1,2,5 (1.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 2.Research and Development Center for Submarine Resources, JAMSTEC, 3.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 4.MARUM-Center for Marine Environmental Science, University of Bremen, 5.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, JAMSTEC)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Tatsuhiko Hoshino1,2, Nan Xiao1, Go-ICHIRO Uramoto3, Yuki Morono1,2, Adhikari Rishi4, Fumio Inagaki1,2,5 (1.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 2.Research and Development Center for Submarine Resources, JAMSTEC, 3.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 4.MARUM-Center for Marine Environmental Science, University of Bremen, 5.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, JAMSTEC)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

11:30 AM - 11:45 AM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga7, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)