Japan Geoscience Union Meeting 2018

Naotaka Tomioka

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM

*Masayuki Uesugi1, Motoo Ito2, Naotaka Tomioka2, Takuji Ohigashi3, Kentaro Uesugi1, Yuzuru Karouji5, Naoki Shirai6, Akira Yamaguchi4, Naoya Imae4, Toru Yada5, Masanao Abe5 (1.Japan synchrotron radiation research institute, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Institute for Molecular Science, 4.National Institute of Polar Research, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Tokyo Metropolitan University)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoki Shiraishi1, Hiroki Suga1, Masaaki Miyahara1, Takuji Ohigashi2, Yuichi Inagaki2, Akira Yamaguchi3, Naotaka Tomioka4, Yu Kodama5, Eiji Ohtani6 (1.Hiroshima University, 2.UVSOR Synchrotron facility, Institute for Molecular Science, 3.National Institute of Polar Research, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Marine Works Japan, 6.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Tohoku University)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

3:45 PM - 4:00 PM

*Megumi Matsumoto1, Akira Tsuchiyama1, Junya Matsuno1, Aiko Nakato1, Akira Miyake1, Motoo Ito2, Naotaka Tomioka2, Yu Kodama4, Kentaro Uesugi3, Akihisa Takeuchi3, Tsukasa Nakano5, Epifanio Vaccaro6 (1.Graduate School of Science, Kyoto Univ., 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Japan synchrotron radiation research institute, 4.Marine Works Japan LTD., 5.AIST, Geological Survey of Japan, 6.National History Museum, London)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoki Shiraishi1, Hiroki Suga1, Masaaki Miyahara1, Takuji Ohigashi2, Yuichi Inagaki2, Akira Yamaguchi3, Naotaka Tomioka4, Yu Kodama5, Eiji Ohtani6 (1.Hiroshima University, 2.UVSOR Synchrotron facility, Institute for Molecular Science, 3.National Institute of Polar Research, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Marine Works Japan, 6.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Tohoku University)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

3:00 PM - 3:15 PM

*Takuo Okuchi1, Narangoo Purevjav1, Norimasa Ozaki2, Yusuke Seto3, Yoshinori Tange4, Toshimori Sekine2, Naotaka Tomioka5, Takeshi Matsuoka2, Kenjiro Takahashi2, Yuhei Umeda2, Kohei Miyanishi6, Yuichi Inubushi4, Toshiki Yabuuchi7, Ryosuke Kodama2,6 (1.Institute for Planetary Materials, Okayama University, 2.Graduate School of Engeneering, Osaka University, 3.Graduate School of Science, Kobe University, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Institute of Laser Engineering, Osaka University, 7.RIKEN SPring-8 Center)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

11:30 AM - 11:45 AM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga7, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)