Japan Geoscience Union Meeting 2019

Daisuke Hasegawa

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

4:25 PM - 4:40 PM

*Takeyoshi Nagai1, Daisuke Hasegawa2, Eisuke Tsutsumi3, Hirohiko Nakamura4, Ayako Nishina4, Tomoharu Senjyu3, Takahiro Endoh3, Takeshi Matsuno3, Ryuichiro Inoue5, Amit Tandon6 (1.Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Kyushu University, Research Institute for Applied Mechanics, 4.Faculty of Fisheries Kagoshima University, 5.Ocean Circulation Research Group, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Mechanical Engineering Department & SMAST, University of Massachusetts Dartmouth)

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 303 (3F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

2:45 PM - 3:00 PM

*Xinyu Guo1, Takeshi Matsuno2, Tomoharu Senju 2, Kaoru Ichikawa2, Takahiro Endoh2, Eisuke Tsutsumi2, Ayako Nishina3, Hirohiko Nakamura3, JING ZHANG4, Daisuke Hasegawa5, Naoki Yoshie1, Toru Kobari3 (1.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University, 2.Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University,, 3.Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 4.Graduate School of Science and Engineering, University of Toyama, 5.Tohoko National Fisheries Research Institute)

3:00 PM - 3:15 PM

*Takeyoshi Nagai1, Silvana Duran2, Diego Otero2, Yasutaka Mori1, Naoki Yoshie3, Kazuki Ohgi3, Daisuke Hasegawa4, Ayako Nishina5, Toru Kobari5 (1.Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Facultad de Pesquería, Universidad Nacional Agraria La Molina, Peru, 3.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University, 4.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Faculty of Fisheries Kagoshima University)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Ichiro Yasuda1, Koenjong Lee1, Shinzo Fujio1, Daigo Yanagimoto1, Maki Nagasawa1, Yusuke Kawaguchi1, Eitarou Oka1, Shuo Zhai1, Shino Kimura1, Ryuichiro Inoue2, Daisuke Hasegawa3, Takahiro Tanaka3, Masao Ishii4, Toshiya Nakano4, Yasutaka Goto4 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Japan Agency of Marine-Earth Science and Technology, 3.Fisheries Research Agency, 4.Japan Meteorological Agency)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Ichiro Yasuda1, Koenjong Lee1, Shinzo Fujio1, Daigo Yanagimoto1, Maki Nagasawa1, Yusuke Kawaguchi1, Eitarou Oka1, Shuo Zhai1, Shino Kimura1, Ryuichiro Inoue2, Daisuke Hasegawa3, Takahiro Tanaka3, Masao Ishii4, Toshiya Nakano4, Yasutaka Goto4 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Japan Agency of Marine-Earth Science and Technology, 3.Fisheries Research Agency, 4.Japan Meteorological Agency)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

2:35 PM - 2:50 PM

*Hatsumi Nishikawa1, Humio Mitsudera1, Takeshi Okunishi2, Shin-ichi Ito3, Taku Wagawa4, Daisuke Hasegawa2, Toru Miyama5, Hitoshi Kaneko2 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Japan Sea National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)