JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Mitsuteru Sato

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Pasko Victor P(Pennsylvania State University Main Campus), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Teruaki Enoto(RIKEN)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Pasko Victor P(Pennsylvania State University Main Campus), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Teruaki Enoto(RIKEN)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Xiushu Qie(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Xiushu Qie(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Xiushu Qie(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Daiki Tsukiyama1, *Hiroyuki Maezawa1, Atsushi Nishimura1, Masataka Imai4, Hidenori Takahashi2, Masuo Tanaka2, Yukihiro Takahashi3, Mitsuteru Sato3, Seiko Takagi3, Shin-ichiro Okumura5, Yeon Joo Lee6 (1.Department of Physical Science Osaka Prefecture University, 2.Institute of Astronomy, School of Science, The University of Tokyo, 3.Hokkaido University, Graduate School of Science, 4.The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Japan Spaceguard Association, 6.Technical University of Berlin )

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

*Yukihiro Takahashi1,2, Mitsuteru Sato1,2, Hisayuki Kubota1,2, Kozo Yamashita3, Tetsuro Ishida1,2, Ellison Caparas Castro4, Loren Joy De Vera Estrebillo1, Purwadi Purwadi1, Gay Perez4, Joel Marciano4, Jun Matsumoto5, Jun-Ichi Hamada5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Faculty of Science, Hokkaido University, 3.Faculty of Engineering, Ashikaga University, 4.University of the Philippines, Diliman, 5.Tokyo Metropolitan University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Yuuki Wada1, Teruaki Enoto1, Takeshi Morimoto2, Yoshitaka Nakamura3, Mitsuteru Sato4, Tomoo Ushio5, Kazuhiro Nakazawa6, Takayuki Yuasa7, Daisuke Yonetoku8, Tatsuya Sawano8, Masashi Kamogawa9, Hideo Sakai10, Yoshihiro Furuta11, Kazuo Makishima1,12, Harufumi Tsuchiya11 (1.RIKEN, 2.Kindai University, 3.KCCT, 4.Hokkaido University, 5.Osaka University, 6.Nagoya University, 7.Private Company, 8.Kanazawa University, 9.University of Shizuoka, 10.University of Toyama, 11.Japan Atomic Energy Agency, 12.University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Ryunosuke Kitamura1, *Yasuhide Hobara1, Hiroshi Kikuchi1, Mitsuteru Sato2, Yukihiro Takahashi2, Toru Adachi3, Tomoo Ushio4, Makoto Suzuki5 (1.Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications, 2.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 3.Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute, 4.Osaka University, 5.Institute for Space and Astronautical Sciences, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Yukihiro Takahashi1,2, Mitsuteru Sato1,2, Hisayuki Kubota1,2, Tetsuro Ishida1,2, Kozo Yamashita4, Ellison Caparas Castro3, Loren Jay Estrebillo1, Purwadi Purwadi1, Gay Perez3, Joel Marciano3, Jun Matsumoto5, Jun-Ichi Hamada5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Faculty of Science, Hokkaido University, 3.University of the Philippines, Diliman, 4.Ashikaga University, 5.Tokyo Metropolitan UNniversity)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Purwadi Purwadi1,2, Yukihiro Takahashi1, Mitsuteru Sato1, Hisayuki Kubota1, Kozo Yamashita3 (1.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, Sapporo 0600810, Japan, 2.National Laboratory for Weather Modification Technology, Agency for Assessment and Application of Technology, Jakarta 10340, Indonesia, 3.Division of Electrical and Electronic Engineering, Dept. of Innovative engineering, Ashikaga University, Tochigi 3268558, Japan)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others