JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Tomoo Ushio

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Takemasa Miyoshi1, Takumi Honda1, Shigenori Otsuka1, Arata Amemiya1, Yasumitsu Maejima1, Yoshihiro Ishikawa2, Hiromu Seko2, Yoshito Yoshizaki2, Naonori Ueda1, Hirofumi Tomita1, Yutaka Ishikawa1, Shinsuke Satoh3, Tomoo Ushio4, Kana Koike5, Yasuhiko Nakada6 (1.RIKEN, 2.Japan Meteorological Agency, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Osaka University, 5.MTI Ltd., 6.Tokyo Electric Power Company Holdings)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Yuuki Wada1, Teruaki Enoto1, Takeshi Morimoto2, Yoshitaka Nakamura3, Mitsuteru Sato4, Tomoo Ushio5, Kazuhiro Nakazawa6, Takayuki Yuasa7, Daisuke Yonetoku8, Tatsuya Sawano8, Masashi Kamogawa9, Hideo Sakai10, Yoshihiro Furuta11, Kazuo Makishima1,12, Harufumi Tsuchiya11 (1.RIKEN, 2.Kindai University, 3.KCCT, 4.Hokkaido University, 5.Osaka University, 6.Nagoya University, 7.Private Company, 8.Kanazawa University, 9.University of Shizuoka, 10.University of Toyama, 11.Japan Atomic Energy Agency, 12.University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Ryunosuke Kitamura1, *Yasuhide Hobara1, Hiroshi Kikuchi1, Mitsuteru Sato2, Yukihiro Takahashi2, Toru Adachi3, Tomoo Ushio4, Makoto Suzuki5 (1.Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications, 2.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 3.Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute, 4.Osaka University, 5.Institute for Space and Astronautical Sciences, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space