JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Mariko Teramoto

Convener, Chairperson

Mon. Jul 13, 2020 2:15 PM - 3:45 PM Ch.2

 • [E] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Yusuke Iida(Niigata University), Mariko Teramoto(Kyushu Institute of Technology), Chun Ming Mark Cheung(Lockheed Martin Advanced Technology Center), Chairperson:Yusuke Iida(Niigata University), Mariko Teramoto(Kyushu Institute of Technology), Chun Ming Mark Cheung(Lockheed Martin Advanced Technology Center)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Naritoshi Kitamura1, Masafumi Shoji2, Masahiro Kitahara3, Takanobu Amano1, Yoshiharu Omura4, Satoko Nakamura2, Yoshizumi Miyoshi2, Hiroshi Hasegawa5, Yuto Katoh3, Yoshifumi Saito5, Mariko Teramoto7, Reiko Nomura6, Shoichiro Yokota8, Daniel J Gershman9, Adolfo F Vinas9,10, Barbara L Giles9, Scott A Boardsen9,11, Craig J Pollock12, Christopher T Russell13, Robert J Strangeway13, Narges Ahmadi14, Per-Arne Lindqvist15, Robert E Ergun14, James L Burch16 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Department of Geophysics, Graduate school of Science, Tohoku University, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Astronomical Observatory of Japan, 7.Kyushu Institute of Technology, 8.Department of Earth and Space Science, Graduate School of Science, Osaka University, 9.NASA Goddard Space Flight Center, 10.Department of Physics, American University, 11.University of Maryland, 12.Denali Scientific, 13.Institute of Geophysics and Planetary Physics, University of California, Los Angeles, 14.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, Boulder, 15.Royal Institute of Technology, 16.Southwest Research Institute)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kazuhiro Yamamoto1, Masahito Nose2, Ayako Matsuoka3, Mariko Teramoto4, Reiko Nomura5, Satoshi Kasahara6, Shoichiro Yokota7, Kunihiro Keika6, Kazushi Asamura3, Yoshiya Kasahara8, Atsushi Kumamoto9, Fuminori Tsuchiya9, Masafumi Shoji2, Yoshizumi Miyoshi2 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Kyushu Institute of Technology, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Science, Osaka University, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University, 9.Graduate School of Science, Tohoku University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Atsuhiro Ono1, *Yuto Katoh1, Mariko Teramoto2, Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya1, Yoshiya Kasahara3, Shoya Matsuda4, Ayako Matsuoka4, Satoshi Kasahara5, Shoichiro Yokota7, Kunihiro Keika5, Takefumi Mitani4, Tomoaki Hori6, Yoshizumi Miyoshi6, Iku Shinohara4 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Kyutech, 3.Kanazawa University, 4.ISAS/JAXA, 5.The University of Tokyo, 6.Nagoya University, 7.Osaka Univ.)

Cancelled

*Mariko Teramoto1, Yoshizumi Miyoshi2, Ayako Matsuoka4, Reiko Nomura3, Nana Higashio4, Takeshi Takashima4, Craig A. Kletzing6, J. B. Blake5, Satoshi Kurita2, Shun Imajo2, Iku Shinohara4 (1.Kyushu Institute of Technology, 2.Nagoya University Institute for Space-Earth Environmental Research, 3.National Astronomical Observatory of Japan, 4.Japan Aerospace exploration Agency, 5.Aerospace Corporation, 6.The University of Iowa)

*Kazuo Yoshioka1, Ichiro Yoshikawa1, Atsushi Yamazaki2, Go Murakami2, Hajime Kita2, Fuminori Tsuchiya3, Tomoki Kimura4, Yoshizumi Miyoshi5, Satoshi Kurita5, Mariko Teramoto6 (1.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Tohoku University, 5.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 6.Kyushu Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hiroyo Ohya1, Miyashita Takuya1, Fuminori Tsuchiya2, Asuka Hirai2, Mitsunori Ozaki3, Kazuo Shiokawa4, Yoshizumi Miyoshi4, Nozomu Nishitani4, Tomoaki Hori4, Mariko Teramoto5, Martin G Connors6, Simon G Shepherd7, Yoshiya Kasahara3, Atsushi Kumamoto2, Masafumi Shoji4, Iku Shinohara8, Hiroyuki Nakata1, Toshiaki Takano1 (1.Graduate School of Engineering, Chiba University, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.Nagoya University, 5.Kyushu Institute of Technology, 6.Athabasca University, 7.Dartmouth College, 8.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*PARK INCHUN1, Yoshizumi Miyoshi1, Takefumi Mitani2, Takane Hori1, Mariko Teramoto4, Satoshi Kurita1, Satoshi Kasahara3, Nana Higashio5, Fajardo Taipia Isai4, Keiichi Okuyama4 (1.Nagoya University Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 3.The University of Tokyo, 4.Kyushu Institute of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations