JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Naga Oshima

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Takeshi Kinase1,2, Kouji Adachi1, Naga Oshima1, Kumiko Goto-Azuma3,4, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa3, Yutaka Kondo3, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata6, Tatsuhiro Mori7, Masahiko Hayashi8, Keiichiro Hara8, Hiroto Kawashima9, Kazuyuki Kita2 (1.Meteorological Research Institute, 2.Ibaraki University, 3.National Institute of Polar Research, 4.SOKENDAI, 5.The University of Tokyo, 6.Nagoya University, 7.Tokyo University of Science, 8.Fukuoka University, 9.Akita Prefectural University)

*Nobuyuki Takegawa1, Takafumi Seto2, Nobuhiro Moteki3, Makoto Koike3, Naga Oshima4, Kouji Adachi4, Kazuyuki Kita5, Akinori Takami6, Yutaka Kondo7 (1.Tokyo Metropolitan University, 2.Kanazawa University, 3.The University of Tokyo, 4.Meteorological Research Institute, 5.Ibaraki University, 6.National Institute for Environmental Studies, 7.National Institute of Polar Research)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Tatsuhiro Mori1, Yutaka Kondo2, Sho Ohata3,4, Yongjing Zhao5, Puna Ram Sinha6, Naga Oshima7, Hitoshi MATSUI8, Nobuhiro Moteki9, Makoto Koike9 (1.Tokyo University of Science, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute for Space–Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Institute for Advanced Research, Nagoya University, 5.Air Quality Research Center, University of California-Davis, 6.Department of Earth and Space Sciences, Indian Institute of Space Science and Technology, 7.Meteorological Research Institute, 8.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 9.Graduate School of Science, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

*Atsushi Yoshida1, Nobuhiro Moteki1, Sho Ohata2, Tatsuhiro Mori3, Makoto Koike1, Yutaka Kondo4, Hitoshi MATSUI5, Naga Oshima6, Akinori Takami7, Kazuyuki Kita8 (1.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Institute for Space–Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Faculty of Science, Tokyo University of Science, 4.National Institute of Polar Research, 5.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 6.Meteorological Research Institute, 7.National Institute of Environmental Studies, 8.Faculty of Science, Ibaraki University)