JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Tomohiro Usui

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency), Yuki Harada(Kyoto University), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency), Yuki Harada(Kyoto University), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency), Yuki Harada(Kyoto University), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency), Yuki Harada(Kyoto University), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhito Sekine(Earth-Life Science Insitute, Tokyo Institute of Technology), Hidenori Genda(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhito Sekine(Earth-Life Science Insitute, Tokyo Institute of Technology), Hidenori Genda(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhito Sekine(Earth-Life Science Insitute, Tokyo Institute of Technology), Hidenori Genda(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhito Sekine(Earth-Life Science Insitute, Tokyo Institute of Technology), Hidenori Genda(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University), Tomohiro Usui(Japan Aerospace Exploration Agency)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

Tue. Jul 14, 2020 10:45 AM - 12:15 PM Ch.2

 • [E] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Kiyoshi Kuramoto1,2, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Jean-Pierre Bibring3, David J Lawrence4, Hidenori Genda5, Naru Hirata6, Takeshi Imamura7, Shingo Kameda8, Masanori Kobayashi9, Hiroki Kusano10, Koji Matsumoto11, Patrick Michel12, Hideaki Miyamoto7, Hiromu Nakagawa13, Tomoki Nakamura13, Kazunori Ogawa2, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sara Russell14, Sho Sasaki15, Hirotaka Sawada2, Hiroki Senshu9, Naoki Terada13, Stephan Ulamec16, Tomohiro Usui2, Koji Wada9, Shoichiro Yokota15 (1.Hokkaido University, 2.JAXA, 3.Université de Paris-Sud, 4.The Johns Hopkins University, 5.Tokyo Institute of Technology , 6.Aizu University, 7.The university of Tokyo, 8.Rikkyo University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 11.National Astronomical Observatory of Japan, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Tohoku University, 14.Natural History Museum, 15.Osaka University, 16.Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt)

*Noriyuki Namiki1,2, Inatomi Yuko3, Hideyuki Usui4, Tomokatsu Morota5, Masaki N Nishino3, Makiko Ohtake3, Tomohiro Usui3 (1.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 2.SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 4.Graduate school of system informatics Kobe University, 5.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Shingo Kameda1, Jean-Pierre Bibring2, David Lawrence3, Hiroki Senshu4, Shoichiro Yokota5, Masanori Kobayashi4, Patrick Michel6, Stephan Ulamec7, Hirotaka Sawada8, Kiyoshi Kuramoto9, Kazunori Ogawa8, Koji Wada4, Tomohiro Usui8, Tomoki Nakamura10, Masaki Fujimoto8, Hidenori Genda11, Jörn Helbert7, Naru Hirata12, Takeshi Imamura13, Yasuhiro Kawakatsu8, Hiroki Kusano14, Koji Matsumoto15, Hideaki Miyamoto13, Hiromu Nakagawa10, Hisashi Otake8, Sara Russell16, Sho Sasaki5, Naoki Terada10, Sei-ichiro WATANABE17 (1.School of Science, Rikkyo University, 2.Université de Paris-Sud, 3.The Johns Hopkins University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.Osaka University, 6.Observatoire de la Côte d'Azur, 7.Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 8.Japan Aerospace Exploration Agency, 9.Hokkaido University, 10.Tohoku University, 11.Tokyo Institute of Technology, 12.Aizu University, 13.The University of Tokyo, 14.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 15.National Astronomical Observatory of Japan, 16.Natural History Museum, 17.Nagoya University)

*Yuichiro Cho1, Koki Yumoto1, Shingo Kameda2, Tomohiro Usui5, Conor Ryan3, Till Hagelschuer3, Selene Routley3, Maximilian Buder3, Enrico Dietz3, Ute Böttger3, Heinz-Wilhelm Hübers3, Andoni Moral4, Tomás Belenguer4, Pablo Rodríguez4, Fernando Rull6 (1.Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo, 2.Rikkyo University, 3.German Aerospace Center (DLR), 4. Instituto National de Técnica Aerospacial (INTA), 5.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 6.Universidad de Valladolid)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Kazunori Ogawa1, Koji Wada2, Tomohiro Usui1, Shingo Kameda3, Tomoki Nakamura4, Kiyoshi Kuramoto5, Jean-Pierre Bibring6, Masaki Fujimoto1, Hidenori Genda7, Jörn Helbert8, Naru Hirata9, Takeshi Imamura10, Yasuhiro Kawakatsu1, Masanori Kobayashi2, Hiroki Kusano11, David Lawrence12, Koji Matsumoto13, Patrick Michel14, Hideaki Miyamoto10, Hiromu Nakagawa4, Hisashi Otake1, Sara Russell15, Sho Sasaki16, Hirotaka Sawada1, Hiroki Senshu2, Naoki Terada4, Stephan Ulamec8, Sei-ichiro WATANABE17, Shoichiro Yokota16 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Chiba Institute of Technology, 3.Rikkyo University, 4.Tohoku University, 5.Hokkaido University, 6.Université de Paris-Sud, 7.Tokyo Institute of Technology, 8.Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 9.Aizu University, 10.The University of Tokyo, 11.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 12.The Johns Hopkins University, 13.National Astronomical Observatory of Japan, 14.Observatoire de la Côte d'Azur, 15.Natural History Museum, 16.Osaka University, 17.Nagoya University)

*Enya Keigo1, Yoshitaka - Yoshimura2, Satoshi - Sasaki3, Akihiko - Yamagishi1,4, Atsuo - Miyakawa4, Eiichi - Imai5, Hajime - Mita7, Takehiko Satoh1, Kensei - Kobayashi6, Yoko - Kebukawa6, Tomoka - Okada6, Hikaru - Yabuta8, Takeshi - Naganuma8, Tomoiro - Usui1, Kazuhisa - Fujita1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, 2.Tamagawa University, 3.Tokyo University of Technology, 4.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 5.Nagaoka University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Atsuo Miyakawa2, Satoshi Sasaki3, Eiichi Imai4, Keigo Enya5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, MITA Hajime7, Takeshi Naganuma8, Takehiko Satoh5, Kazuhisa Fujita5, Tomohiro Usui5 (1.Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Tokyo University of Technology, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BC Biogeochemistry

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Mizuho Koike1, Ryoichi Nakada2, Kajitani Iori1,3, Tomohiro Usui1,4, Yusuke Tamenori5, Haruna Sugahara1, Atsuko Kobayashi4,6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency , 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 4.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 5.Research and Utilization Division, Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 6.Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kajitani Iori1,2, Ryoichi Nakada3, Mizuho Koike1, Gaku Tanabe4, Tomohiro Usui1,5, Tetsuya Yokoyama4, Keisuke Fukushi6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, 2.The University of Tokyo, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 6.Kanazawa University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection