JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yuuki Wada

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Yuuki Wada1, Teruaki Enoto1, Takeshi Morimoto2, Yoshitaka Nakamura3, Mitsuteru Sato4, Tomoo Ushio5, Kazuhiro Nakazawa6, Takayuki Yuasa7, Daisuke Yonetoku8, Tatsuya Sawano8, Masashi Kamogawa9, Hideo Sakai10, Yoshihiro Furuta11, Kazuo Makishima1,12, Harufumi Tsuchiya11 (1.RIKEN, 2.Kindai University, 3.KCCT, 4.Hokkaido University, 5.Osaka University, 6.Nagoya University, 7.Private Company, 8.Kanazawa University, 9.University of Shizuoka, 10.University of Toyama, 11.Japan Atomic Energy Agency, 12.University of Tokyo)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Teruaki Enoto1, Yuuki Wada2,1, Takayuki Yuasa, Yuko Ikkatai2, Kazuhiro Nakazawa3, Shohei Hisadomi3, Yuna Tsuji3, Harufumi Tsuchiya4,1, Takeshi Morimoto5, Yoshitaka Nakamura6, Masashi Kamogawa7, Yousuke Sato8 (1.RIKEN, 2.The University of Tokyo, 3.Nagoya University, 4.Japan Atomic Energy Agency, 5.KINDAI Univeristy , 6.Kobe City College of Technology , 7.University of Shizuoka, 8.Hokkaido University )

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection