JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hiroyuki Fujiwara

Convener, Chairperson

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

convener:Yasuhiro Suzuki(Nagoya University), Hiroyuki Fujiwara(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Toshitaka Kamai(Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University), Chairperson:Yasuhiro Suzuki(Nagoya University), Chairperson:Hiroyuki Fujiwara(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Sun. May 21, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

convener:Yasuhiro Suzuki(Nagoya University), Hiroyuki Fujiwara(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Toshitaka Kamai(Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University), Chairperson:Toshitaka Kamai(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Chairperson:Hiroyuki Fujiwara(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

convener:Yasuhiro Suzuki(Nagoya University), Hiroyuki Fujiwara(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Toshitaka Kamai(Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University), Chairperson:Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Chairperson:Yasuhiro Suzuki(Nagoya University)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

convener:Yasuhiro Suzuki(Nagoya University), Hiroyuki Fujiwara(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Toshitaka Kamai(Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 24, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

10:00 AM - 10:15 AM

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

*Ryu Saito1, Tadashi Kitou2, Norihiko Hashimoto3, Yasuhiro Murata1, Takuya Inoue1, Jyumpei Takayama1, Yoichi Murashima1, Hisanori Matsuyama2, Shinichi Akiyama3, Hiromitsu Nakamura4, Kenji Hirata4, Hiroyuki Fujiwara4 (1.KOKUSAI KOGYO CO., LTD, 2.OYO Corporation, 3.ITOCHU Techno-Solutions Corporation, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

*Ryu Saito1, Tadashi Kitou2, Norihiko Hashimoto3, Yasuhiro Murata1, Takuya Inoue1, Jyumpei Takayama1, Yoichi Murashima1, Hisanori Matsuyama2, Shinichi Akiyama3, Hiromitsu Nakamura4, Kenji Hirata4, Hiroyuki Fujiwara4 (1.KOKUSAI KOGYO CO., LTD, 2.OYO Corporation, 3.ITOCHU Techno-Solutions Corporation, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM IC (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM IC (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | G (General (Education and Outreach))
 • | General (Education and Outreach)