JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Masato Iguchi

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

10:45 AM - 11:00 AM

*Toshihiko Iyemori1, Yoko Odagi1, Shigeo Sugitani2, Yasuharu Sano3, Hiroyuki Shinagawa2, Toshimitsu Ohno4, Yoshikazu Tanaka5, Masahito Nose1, Masato Iguchi6, Hiroyuki Hashiguchi7, Yoshihiro Yokoyama1, Tadashi Aoyama1, Kunihito Nakanishi1, Vijak Pangsapa8 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.National Institute of Information and Communications Technology (NICT), 3.Asahi University, 4.Shimonano-Sato, Niyodogawa-cho, 5.Kyoto University, 6.DPRI, Kyoto University, 7.RISH, Kyoto University, 8.Faculty of Science, Chulalongkorn University)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

3:00 PM - 3:15 PM

*Ryokei Yoshimura1, Takeshi Hashimoto2, Masahiro Miyazaki1, Jun Nakagawa1, Masato Kamo1, Kotaro Sugano3, Masahito Takata4, Tsutomu Miura1, Mikihiro Nakamoto1, Kana Araue1, Ken'ichi Yamazaki1, Shiro Ohmi1, Masato Iguchi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.School of Science, Hokkaido University)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

9:45 AM - 10:00 AM

*Koshun Yamaoka1, Masashi Watanabe1, Toshiki Watanabe1, Yuta Maeda1, Takahiro Kunitomo1, Hiroki Miyamachi2, Hiroshi Yakiwara2, Takeshi Tameguri3, Ryoya Ikuta4, Masato Iguchi3 (1.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University, 4.Fuculty of Science, Shizuoka University)

10:00 AM - 10:15 AM

*Tomoki Tsutsui1, Masato Iguchi2, Haruhisa Nakamichi2, Takeshi Tameguri2, Hiromitsu Oshima3, Hiroshi Aoyama3, Mare Yamamoto4, Kenji Nogami5, Takao Ohminato6, Yuta Maeda7, Takahiro Ohkura2, Hiroshi Shimizu8, Takeshi Matsushima8, Hiroshi Yakiwara9, Hiroki Miyamachi9, Reiji Kobayashi9, Satoshi Hirahara4, Hiroshi Tsuji6, Atsushi Watanabe6, Shinichiro Horikawa7, Tadaomi Sonoda2, Shin Yoshikawa2, Yusuke Takenaka2, Shuichiro Hirano9, Hiroaki Yanagisawa10, Akira Sugai10, Kazuhiko Ide10, Hiroaki Nagayama10, Daisuke Mitsunaga10, Norio Kokubo10, Yuzo Shigenobu10, Shigeru Watanabe10, Yasunori Hatakeyama10 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Hokkaido University, 4.Tohoku University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.University of Tokyo, 7.Nagoya University, 8.Kyushu University, 9.Kagoshima University, 10.Japan Meteorological Agency)

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Mitsuhiro Yoshimoto1, Toshitsugu Fujii1, Kenji Niihori2, Konno Makoto2, Setsuya Nakada3, Masato Iguchi4 (1.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 2.Organization of Volcanic Disaster Mitigation, 3.Earthquake Research Institute,The University of Tokyo, 4.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

11:00 AM - 11:15 AM

*Magfira Syarifuddin1, Satoru Oishi2, Ratih Indri Hapsari3, Djoko Legono4, Masahide Muranishi1, Mariko Ogawa5, Masato Iguchi6 (1.Graduate School of Engineering, Kobe University, Japan, 2.Research Center for Urban Safety and Security, Kobe University, Indonesia, 3.State Polytechnic of Malang, Indonesia, 4.Gadjah Mada University, Indonesia, 5.Office of Promoting Regional Partnership, Kobe University, Japan, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Mitsuhiro Yoshimoto1, Toshitsugu Fujii1, Kenji Niihori2, Konno Makoto2, Setsuya Nakada3, Masato Iguchi4 (1.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 2.Organization of Volcanic Disaster Mitigation, 3.Earthquake Research Institute,The University of Tokyo, 4.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Fukashi Maeno1, Setsuya Nakada1, Mitsuhiro Yoshimoto2, Taketo Shimano3, Natsumi Hokanishi1, Akhmad Zaennudin4, Masato Iguchi5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.Graduate School of Environmental and Disaster Research, Tokoha University, 4.Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Bandung, Indonesia, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Fukashi Maeno1, Setsuya Nakada1, Mitsuhiro Yoshimoto2, Taketo Shimano3, Natsumi Hokanishi1, Akhmad Zaennudin4, Masato Iguchi5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.Graduate School of Environmental and Disaster Research, Tokoha University, 4.Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Bandung, Indonesia, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques