JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Takahiro Ohkura

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

*Issei Doi1, Toshitaka Kamai1, Satoshi Goto2, Ryokei Azuma3, Takahiro Ohkura4, Hidehiko Murao5, Kenji Mima6 (1.Disaster Prevention Research Institute, 2.Integrated Graduate School of Medicine, Engineering, and Agricultural Sciences, Yamanashi University, 3.Faculty of Engineering, Osaka Institute of Technology, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Murao Chiken, 6.Ohta Geo Research. Co., Ltd.)

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

*Issei Doi1, Toshitaka Kamai1, Satoshi Goto2, Ryokei Azuma3, Takahiro Ohkura4, Hidehiko Murao5, Kenji Mima6 (1.Disaster Prevention Research Institute, 2.Integrated Graduate School of Medicine, Engineering, and Agricultural Sciences, Yamanashi University, 3.Faculty of Engineering, Osaka Institute of Technology, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Murao Chiken, 6.Ohta Geo Research. Co., Ltd.)

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

10:00 AM - 10:15 AM

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO4, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Applied Science Department, Faculty of Science, Kochi University, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

11:45 AM - 12:00 PM

*Yasuo Miyabuchi1, Fukashi Maeno2, Setsuya Nakada2, Masashi Nagai3, Yoshiyuki Iizuka4, Hideo Hoshizumi5, Akiko Tanaka5, Jun'ichi Itoh5, Yoshihisa Kawanabe5, Masayuki Oishi6, Akihiko Yokoo7, Takahiro Ohkura7 (1.Faculty of Education, Kumamoto University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 4.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, 5.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Faculty of Geo-environmental Science, Rissho University, 7.Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Sciences, Kyoto University)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Mare Yamamoto1, Takahiro Ohkura2, Satoshi Kaneshima3, Hitoshi Kawakatsu4 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate Shcool of Science, Kyoto University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyusyu University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

9:00 AM - 9:15 AM

*Keigo Yamamoto1, Takeshi Matsushima2, Shin Yoshikawa3, Kazunari Uchida2, Hiroyuki Inoue3, Takahiro Ohkura3, Tadaomi Sonoda1, Yuusuke Takenaka1, Mikihiro Nakamoto1, Kana Araue1, Yoshiko Teguri2, Kaori Morita2, Hideki Suenami4, Daisuke Mitsunaga4, Hiroaki Nagayama4 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Japan Meteorological Agency)

10:00 AM - 10:15 AM

*Tomoki Tsutsui1, Masato Iguchi2, Haruhisa Nakamichi2, Takeshi Tameguri2, Hiromitsu Oshima3, Hiroshi Aoyama3, Mare Yamamoto4, Kenji Nogami5, Takao Ohminato6, Yuta Maeda7, Takahiro Ohkura2, Hiroshi Shimizu8, Takeshi Matsushima8, Hiroshi Yakiwara9, Hiroki Miyamachi9, Reiji Kobayashi9, Satoshi Hirahara4, Hiroshi Tsuji6, Atsushi Watanabe6, Shinichiro Horikawa7, Tadaomi Sonoda2, Shin Yoshikawa2, Yusuke Takenaka2, Shuichiro Hirano9, Hiroaki Yanagisawa10, Akira Sugai10, Kazuhiko Ide10, Hiroaki Nagayama10, Daisuke Mitsunaga10, Norio Kokubo10, Yuzo Shigenobu10, Shigeru Watanabe10, Yasunori Hatakeyama10 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Hokkaido University, 4.Tohoku University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.University of Tokyo, 7.Nagoya University, 8.Kyushu University, 9.Kagoshima University, 10.Japan Meteorological Agency)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Mare Yamamoto1, Takahiro Ohkura2, Satoshi Kaneshima3, Hitoshi Kawakatsu4 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate Shcool of Science, Kyoto University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyusyu University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)